reforef.ru 1
МАТЕМАТИКА


1. бұрыс бөлшекке айналдыр

A)

B)

C)

D)

E)

2. Турист қайықпен 504 км жүзді. Бұл барлық жолдың 36 % болса, барлық жолды тап.

A) 181,44 км

B) 1608 км

C) 1208 км

D) 1500 км

E) 1400 км

3. Тіктөртбұрыштың ұзындығы а см, ені в см болса, периметрін қалай табамыз?

A)

B) (а+в)

C) 2ав

D) 2а+2в

E) ав

4. Көпмүшені көбейтінді түрінде жазыңыз: 7(с+2)+(с+2)2

A) (с+2)(9+с)

B) (с+7)(с+4)

C) 8(с+2)

D) (с+2)(7+2с)

E) 7(с+2)3

5. Квадраттың диагоналі см болса, квадрат қабырғасын тап.

A) 3 см

B) см

C) 6 см

D) 4 см

E) см

6. Теңдеуді шешіңіз: log56 = log5(x2 + 2x + 3)

A) {0; 1}.

B) {-3; 0}.

C) {-3; -1}.

D) {-1; 3}.

E) {-3; 1}.


7. Екі бригада орындықтар жасады, сонда бірінші бригада 65 орындық, ал екінші бригада 66 орындық жасады. Бірінші бригада бір күнде екіншіден екі орындық артық, бірақ одан бір күн кем жұмыс жасады. Екі бригада бірлесе отырып бір күнде қанша орындық жасады?

A) 28.

B) 36.

C) 24.

D) 26.

E) 30.

8. Өрнекті ықшамдаңыз: - tg4 + 1.

A) tg2 - tg4 + 1.

B) 3.

C) - 2tg4 + 1.

D) 1.

E) 0.

9. Бөлшекті қысқартыңыз: .

A) .

B) .

C) 2xy.

D) .

E) .

10. Функцияның анықталу облысын тап

A)

B)

C)

D)

E)

11. f(x) = sіn2 x функциясының туындысын табыңыз.

A) sіn2x.

B) 2 sіnx.

C) 3 sіn2x.

D) 2 cosx.

E) cos2x.

12. интегралын есепте:

A)


B) -

C)

D) -

E)


13. Тетраэдрдің көлемі см3-қа тең. Оның қырын табыңыз.

A) 3 см.

B) 3 см.

C) 2 см.

D) см.

E) 2 см.

14. Қиық конустың табан радиустары 3 дм және 7 дм, ал жасаушысы 5 дм. Осьтік қимасының ауданын табыңыз.

A) 30 дм2

B) 80 дм2

C) 100 дм2

D) 60 дм2

E) 120 дм2

15. Белгілі бір жұмысты 4 жұмысшы 32 сағатта орындайды. Егер жұмысшылар саны екі есе кемісе, осы жұмысты орындауға қанша уақыт қажет болады?

A) 96 сағ.

B) 48 сағ.

C) 16 сағ.

D) 72 сағ.

E) 64 сағ.

16. Теңсіздікті шешіңіз: .

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

17. Теңсіздікті шешіңіз: lg(3x-4) < lg(2x+1) .

A)


B)

C)

D)

E)


18. Арифметикалық прогрессияның үшінші мен бесінші мүшелерінің қосындысы 30-ға, ал алтыншы мен бірінші мүшелерінің айырмасы 20-ға тең. Прогрессияның алғашқы сегіз мүшесінің қосындысын табыңыз.

A) 153.

B) 136.

C) 102.

D) 160.

E) 119.

19. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (0,3; 0,6).

B) (1,6; 0,8).

C) (0,5; 1).

D) (1; 2).

E) (0,2; 0,4).

20. f(х) = ln(3x2 - x) функциясының туындысын табыңыз.

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

21. Функцияны экстремумға зерттеңіз: f(x) = 3 + 4x - x2.

A) x = - минимум нүкте.

B) x = -2 - максимум нүкте.

C) x = 2 - минимум нүкте.

D) x = -2 - минимум нүкте.

E) x = 2 - максимум нүкте.

22. y = 2sіnx + cos2x функциясының [0; ] кесіндісіндегі ең үлкен және ең кіші мәндерін табыңыз.

A) 0; 1.

B) 1; .

C) 1; .


D) ; 0.

E) ; 0.


23. Радиусы 6см-ге тең болатын шеңберге іштей сызылған дұрыс үшбұрыштың ауданын табыңыз.

A) 12 см2.

B) 18 см2.

C) 48 см2.

D) 27см2.

E) 24см2.

24. m векторының қандай мәнінде және векторлары перпендикуляр болады?

A) 1;3

B) 1;5

C) –3;1

D) 0

E) 2

25. Бөлшекті қысқартыңыздар:

A)

B)

C)

D)

E)

26. tg2x - 5tgx + 4 = 0 теңдеуінің (0°; 180°) аралығына тиісті x1 - ең кіші, ал x2 - ең үлкен түбірлері, x1 × tgx2-ні табыңыз.

A) 45°.

B) 135°.

C) 180°.

D) -360°.

E) 360°.

27. Теңдеулер жүйесі болса, неге тең болады?

A) .


B) .

C) .

D) .

E) .


28. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

A) [-2; 2].

B) (-3; 3).

C) (-2; 3).

D) (-2; 2).

E) [-3; 3).

29. Үшбұрыштың ауданын табыңыз, егер оның барлық биіктіктері берілсе: 12, 15 және 20 см.

A) 135 см2.

B) 145 см2.

C) 125 см2.

D) 150 см2.

E) 120 см2.

30. Тік бұрышты үшбұрыштың катеттері а=6 см, b=8 см. Үшбұрышты сырттай және іштей сызылған шеңберлер диаметрлерінің айырмасын табыңыз.

A) 2 см.

B) 4 см.

C) 3 см.

D) 1 см.

E) 6 см.

МАТЕМАТИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ

1.E 2.E 3.D 4.A 5.C 6.E 7.C 8.D 9.B 10.A 11.A 12.A 13.C 14.A 15.E 16.A 17.D 18.B 19.B 20.C 21.E 22.B 23.D 24.C 25.B 26.C 27.B 28.D 29.D 30.E