reforef.ru 1

МАТЕМАТИКА


1. Тең бүйірлі үшбұрыштың төбесіндегі бұрышы 500-қа тең болса,табан бұрыштары

неге тең ?

A) 600; 600

B) 700; 700

C) 1300; 1300

D) 550; 550

E) 650; 650

2. Теңдеуді шеш: 13–100х=0

A)

B)

C)

D)

E) 13

3. Теңдеуді шеш: х4–16=0

A) х=4

B) х=2

C) х=-4; х=4

D) х=2; х=4

E) х=-2; х=2

4. Квадраттың диагоналы а-ға тең . Қабырғасы неге тең?

A)

B)

C)

D)

E)

5. Егер тік төртбұрыштың қабырғаларының қатынасы 4:9 қатынасындай болса,ал оның периметірі 52см болса,оның қабырғалары неге тең болады?

A) 8см; 18см

B) 9см; 16см

C) 4см; 36см

D) 3см; 48см

E) 12см; 12см

6. Егер log4х = d болса, онда log4 мәнін табыңыз.


A) 2,5d - 1,5.

B) 2,5 - 1,5d.

C) 1,8d + 1,25.

D) 2d + 1,5.

E) 1,5d - 2.


7. Дұрыс аралықты анықтаңыз:

A)

B)

C)

D)

E)

8. Егер sіnx + cosx = 1 болса, онда sіnx×cosx табыңыз.

A) .

B) 0.

C) 1.

D) .

E) -1.

9. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

A) (-; -2).

B) (-2; 3).

C) (-; 3].

D) [-2; 3].

E) [-2; +).

10. Қандай сызық мына теңдеу арқылы берілген: х2 + у + 1 = 4(2у+х).

A) Эллипс.

B) Түзу.

C) Гипербола.

D) Парабола.

E) Шеңбер.

11. Функцияның туындысын табыңыз: у(х) = 5.

A) 5xln5.

B) 5-xln5.

C) -5-xln5.

D) ln5.

E) -5ln5.

12. Конустың жасаушысы 13 см-ге, биіктігі 12 см-ге тең. Конустың бүйір бетінің ауданын табу керек.

A) 78 см2.

B) 75 см2.


C) 80 см2.

D) 65 см2.

E) 70 см2.


13. Аэропортта 880 жолаушы ұшақ күтіп отыр. Олардың 35%-і еркектер. Әйелдер мен балалардың жалпы санының 75%-ін әйелдер құрайды. Аэропортта қанша әйел және қанша бала болғанын табыңыз?

A) 430 әйел, 140 бала.

B) 143 әйел, 429 бала.

C) 439 әйел, 133 бала.

D) 572 әйел, 123 бала.

E) 429 әйел, 143 бала.

14. f(x) = функциясы туындысының x = 2 нүктесіндегі мәнін табыңыз.

A) 5.

B) 10.

C) -5.

D) -15.

E) 15.

15. Теңсіздікті шешіңіз: log0,2 | x | < 0.

A) | x | > 1.

B) x < 1.

C) x > -1.

D) x > 1.

E) | x | < 1.

16. Функцияның анықталу облысын табыңыз: y = .

A) (-¥; ¥).

B) (-¥; 5).

C) (0; 5).

D) (5; ¥).

E) (0; ¥).

17. Гаражда 54 жүргізуші бар. Егер әр күні гараждағы 60 автомашинаның

25%-і өз ақауларын жөндеу үшін жұмысқа шықпай қалса, онда бір айда (30 күн) әр жүргізушінің неше бос күні болады?

A) 3 күн.

B) 5 күн.

C) 6 күн.

D) 2 күн.

E) 4 күн.

18. Өрнекті ықшамдаңыз: .

A) tg.

B) -tg4.

C) -ctg.

D) tg4.

E) -tg3.

19. АВС үшбұрыштың А төбесі және ВД медианасының ортасы арқылы өтетін түзудің ВС қабырғасын қандай қатынаста бөлетіндігін анықтаңыз.

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .


20. Теңдеуді шешіңіз:

A) 5; 3.

B) -5; 3.

C) -5; -3.

D) 2; 1.

E) -3; 5.

21. Арифметикалық прогрессияның а1 = -0,8; d = 3 тең. х - тің қандай мәнінде

3x - 5 саны осы прогрессияның төртінші мүшесін анықтайды?

A) 8,4.

B) 4,4.

C) 5,8.

D) 6,4.

E) 5,4.

22. 5-ке бөлгенде 3 қалдық қалатын сандардың формуласын жазыңыз:

A) 3n+5.

B) 5.

C) 3n-5n.

D) 5n+3.

E) 3.

23. Үшбұрышты дұрыс пирамиданың биіктігі 2 см-ге тең, бүйір жағы табан жазықтығымен 60 бұрыш жасайды. Пирамиданың көлемін табыңыз.

A) 36 см3.

B) 18 см3.

C) 42 см3.

D) 24 см3.

E) 27 см3.

24. (a - 1)(a - 2) + (a - 3)(a - 4) өрнегінің а = 0,2 болғандағы сан мәнін табыңыз.

A) 0.

B) -12,08.

C) 1,208.

D) 12,08.

E) -120,8

25. cos42x + 6cos22x = теңдеуінің [0°; 90°] аралығына тиісті түбірлерінің қосындысын табыңыз.

A) 90°.

B) 150°.

C) 180°.

D) 135°.

E) 30°.


26. Теңдеуді шешіңіз: .

A) {7,4; 8}.

B) {8,1; 16}.

C) {5,4; 12}.

D) {9,2; 14}.

E) {5; 6,3}.

27. а-ның қандай мәндерінде y=3lnx+ax-2 функциясының кризистік нүктелері болмайтынын табыңыз.

A) (-∞; 0]

B) (-∞; 0)

C) [0; +∞)

D) 0

E) (0; +∞)

28. Радиусы 3 см болып келетін шеңберге іштей сызылған дұрыс сегізбұрыштың ауданын табу керек.

A) 36 см2.

B) 18 см2.

C) 36 см2.

D) 54 см2.

E) 18 см2.

29. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (2; 3).

B) (3; 4).

C) (-2; -3).

D) (4; 5).

E) (1; 2).

30. Мына сызықтармен шектелген фигураның ауданын тап: y=, y=0, x=0,

x=2.

A) (-1)

B) 12

C)

D) -12

E) e

МАТЕМАТИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ1.E 2.A 3.E 4.C 5.A 6.C 7.C 8.B 9.B 10.D 11.C 12.D 13.E 14.A 15.A 16.D 17.B 18.C 19.E 20.E 21.B 22.D 23.B 24.D 25.A 26.D 27.C 28.B 29.E 30.A