reforef.ru 1

РЕПУБЛИКА СРПСКЕ


ВЛАДА

УРЕДБА


О НАЧЕЛИМА ЗА УНУТРАШЊУ ОРГАНИЗАЦИЈУ И

СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ РАДНИХ МЈЕСТА У УПРАВИ

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Бања Лука, јануар 2009.године

На основу члана 43 став 2 Закона о Влади Републике Српске (Службени гласник РС бр. 118/08), члана 81 Закона о републичкој управи (Службени гласник РС бр. 118/08) и члана 28 Закона о државним службеницима (Службени гласник РС бр. 118/08), Влада Републике Српске на сједници одржаној 2009. године д о н о с и
УРЕДБ
У

О НАЧЕЛИМА ЗА УНУТРАШЊУ ОРГАНИЗАЦИЈУ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ РАДНИХ МЈЕСТА У УПРАВИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом уредбом утврђују се начела за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста министарстава, републичких управа и републичких управних организација (у даљем тексту: републички органи управе) и других органа и служби на које се примјењује Закон о државним службеницима, врсте организационих јединица и услови за њихово оснивање, начин руковођења организационим јединицама, систематизација радних мјеста са описом послова, категорије и стручна звања државних службеника и радним мјестима намјештеника, као и поступак доношења Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста (у даљем тексту: Правилник).
1.Начела за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста
Члан 2.
Унутрашња организација и систематизација радних мјеста морају:
а)да се заснивају на дјелокругу рада органа и радним процесима у њему,

б)да буду прилагођени цјелини послова органа,

в)да обезбједе дјелотворан и складан рад републичког органа управе и дјелотворан надзор над радом унутар органа,

г)да обезбједе брзо и дјелотворно остваривање права и правних интереса странака,

д)да омогуће груписање истоврсних или сродних и међусобно повезаних послова у одговарајуће унутрашње организационе јединице и


ђ)да обезбједе јавност рада органа.
2. Садржај правилника
Члан 3.
Правилник се састоји од три дијела, и то:
а)унутрашња организација (организационе јединице, њихов дјелокруг и међусобни односи),

б)систематизација радних мјеста (укупан број радних мјеста државних службеника и намјештеника; називе радних мјеста, описе послова радних мјеста са категоријама и звањима за државне службенике, односно радним мјестима намјештеника; потребан број државних службеника и намјештеника за свако радно мјесто и посебне услове за заснивање радног

организационим јединицама; начин руковођења организационим јединицама, као и овлашћења и одговорности руководиоца организационих јединица),

в)организациони дијаграм (однос између основних и освновних са унутрашњим организационим јединицама; начин руковођења организационим јединицама, као и овлашћења и одговорности руководиоца организационих јединица).


II
- ВРСТЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ОСНИВАЊЕ
1.Врсте организационих јединица

Члан 4.
(1)Организационе јединице оснивају се као основне и унутрашње организационе јединице.

(2)Као основне организационе јединице у министарствима, могу се основати : ресори и сектори, а у републичким управама и републичким управним организацијама сектори.

(3) У министарствима се могу основати секретаријати као посебне организационе јединице.

(4) Унутрашње организационе јединице су: одјељење, одсјек и група.

(5)Врсте и број организационих јединица утврђују се према обиму и врсти послова у републичком органу управе.

Члан 5.
(1)Ресор се оснива за обављање послова из једне или више области у оквиру дјелокруга министарства.

(2)Сектор се оснива за обављање послова из једне или више области у оквиру дјелокруга министарства или републичке управе или републичке управне организације.

(3)Ако је министарство основано за више области или је настало спајањем двају или више републичких органа управе у оквиру ресора може се успоставити сектор као унутрашња организациона јединица.
Члан 6.
(1) Секретаријат министарства оснива се као посебна организациона јединица која за потребе министарства, у правилу, обавља правне, кадровске, организационе, финансијско-планске и рачуноводствене послове, аналитичко-информативне, као и помоћне и техничке послове.

(2)За обављање послова из става 1. Овог члана Секретаријат као посебна организациона јединица може основати групу, а изузетно одсијек или одјељење.
Члан 7.
(1)Одјељење се може основати у оквиру ресора или сектора у републичким органима управе, за одређено управно или територијално подручје или за одређену врсту међусобно повезаних послова републичке управе чије обављање захтјева одређен степен самосталности и повезаности у раду.

(2)Одјељење се може основати у оквиру ресора или сектора у републичким органима управе само ако се испуне услови за образовање најмање два одсјека.
Члан 8.
Одсјек се оснива у оквиру одјељења за обављање сродних послова републичке управе, других међусобно повезаних послова као и помоћно техничких послова ако њихово обављање захтијева одређену самосталност и повезаност у раду.

Члан 9.
Група се оснива за обављање међусобно повезаних нормативно-правних и студијско-аналитичких послова.
Члан 10.
(1)Унутрашње организационе јединице могу изузетно имати и друге називе ако то више одговара природи послова који се у тим јединицама обављају (центар, рачуноводство, писарница, дактило биро и сл.)

(2)Републички органи управе могу основати и друге организационе јединице ако је посебним законом прописана унутрашња организација тих органа (унутрашњи послови, инспекторат и сл.).
Члан 11.

(1)Републички органи управе за обављање законом утвђених послова из свог дјелокруга рада могу основати подручне јединице са или без унутрашњих организационих јединица.


(2)Подручне јединице, њихова надлежност и њихово унутрашње уређење утврђује се Правилником из члана 1. ове уредбе у складу са законом.

Члан 12.
(1)Кабинет министра оснива се ради вршења савјетодавних и протоколарних послова, послова односа са јавношћу и административно-техничких послова који су значајни за рад министра.

(2)Радни однос посебних савјетника и осталих извршилаца запослених у кабинету заснива се на одређено вријеме, а најдуже док траје дужност министра.
Члан 13.
Ако послови европских интеграција нису организовани у оквиру посебне унутрашње организационе јединице, исти ће се обављати у дјелокругу оне организационе јединице која је највише повезана са пословима европских интеграција.
2.Услови за оснивање унутрашњих организационих јединица
Члан 14.
(1)Поред општих услова предвиђених овом уредбом потребно је систематизовати:

1)за оснивање одјељења најмање 6 (шест) извршилаца укључујући и руководиоца одјељења,

2)за оснивање одсјека најмање 4 (четири) извршиоца укључујући и руководиоца одсјека и

3)за оснивање групе најмање 3 (три) извршиоца укључујући и руководиоца групе.

(2)Изузетно због специфичности и сложености послова Влада може приликом давања сагласности на Правилник републичких органа управе одредити за оснивање унутрашњих организационих јединица и мањи број извршилаца од утврђеног броја из става 1. овог члана.

III – СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЈЕСТА
Члан 15.
Под систематизацијом радних мјеста у смислу ове уредбе подразумијева се обавеза утврђивања у правилнику:

укупног броја радних мјеста државних службеника и намјештеника по организационим јединицама;

опис послова радних мјеста;

назив радних мјеста са категоријама и звањима за државне службенике и радна мјеста намјештеника;

потребан број државних службеника и намјештеника за свако радно мјесто;

посебни услови за заснивање радног односа.
Члан 16.
Опис радног мјеста садржи опис послова који се обављају на радном мјесту, као и аналитичку процјену радног мјеста у складу са критеријима, аспектима и нивоима утврђених посебном уредбом.
Члан 17.
(1)Категорије и звања државних службеника уносе се у систематизацију у складу са Уредбом о категоријама и звањима државних службеника.

(2) Разврставање категорија и звања врши се по њиховом значају и доприносу у остваривању циљева рада републичких органа управе.

(3) Систематизацијом у републичком органу управе не може бити одређено да у категорији стручног савјетника ради више од 10% државних службеника.
Члан 18.
(1)Радна мјеста намјештеника уносе се у систематизацију у складу са посебном уредбом.

(2)Разврставање радних мјеста намјештеника врши се по њиховом значају у обезбјеђивању послова из члана 2. става 4.Закона о државним службеницима.

IV - РУКОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА
1. Руковођење организационим јединицама
Члан 19.

Радом организационе јединице руководи:

а) ресором и сектором као основним организационим јединицама - помоћник министра,

б) секретаријатом министарства руководи секретар,

в)сектором - начелник сектора или помоћник руководиоца републичке управе и републичке управне организације,

г) кабинетом министра руководи шеф кабинета

д) одјељењем - начелник,

ђ)одсјеком - руководилац одсјека,

е)групом - руководилац групе.
Члан 20.
Руководиоци организационих јединица организују, обједињују и усмјеравају рад тих јединица, односно запослених у њима, пружају неопходну стручну помоћ и обављају најсложеније послове из дјелокруга организационе јединице којом руководе.
Члан 21.

Помоћник министра руководи основном организационом јединицом, одговара за коришћење финансијских, материјалних и људских ресурса основне организационе јединице и супотписује акте из дјелокруга организационе јединице којом руководи.


Помоћник за свој рад одговара министру.
Члан 22.
Начелник сектора или помоћник руководиоца републичке управе и републичке управне организације организује рад сектора, а нарочито: предлаже нацрт плана рада за сектор, односно републичку управу, односно републичку управну организацију; распоређује послове на унутрашње организационе јединице и врши надзор над њиховим радом; одређује и надзире начин и вријеме извршења послова; супотписује акте, републичке управе и републичке управне организације које потписује старјешина органа републичке управе, а из надлежности сектора; обавља и друге послове које му повјери старјешина органа републичке управе.

Члан 23.
Секретар министарства руководи секретаријатом министарства, а нарочито: непосредно управља секретаријатом; технички усклађује рад унутрашњих организационих јединица секретаријата; предлаже план рада министарства по добијању планова ресора, републичких управа и републичких управних организација из састава министарства; стара се о стању кадрова у министарству и предлаже планове стручног усавршавања и оспособљавања државних службеника; обавља и друге послове које му повјери министар.
Члан 24.
(1)У републичким органима управе може се основати стручни колегијум као стручно и савјетодавно тијело руководиоца републичког органа управе.

(2)Састав стручног колегијума и питања која ће расправљати утврђују се Правилником.
2. Оговорност за рад организационих јединица
Члан 25.
За рад организационих јединица одговарају руководиоци.

Руководиоци организационих јединица одговарају за благовремено, законито и правилно обављање послова из дјелокруга организационе јединице којом руководе.
Члан 26.

Руководиоци унутрашњих организационих јединица (начелник одјељења, руководилац одсјека и руководилац групе) одговарају за свој рад и рад организационих јединица којом руководе, руководиоцу ресора, односно сектора у чијем је саставу унутрашња организациона јединица.

Члан 27.
Хијерархијска одговорност између руководиоца основних и унутрашњих организационих јединица, као и њихова техничка надређеност, односно подређеност, утврђује се организационим дијаграмом, а који је саставни дио правилника.
V - ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ПРАВИЛНИКА
Члан 28.
(1)Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста доноси руководилац републичког органа управе, уз сагласност Владе.

(2)Правилник органа републичке управе у саставу министарства доноси директор републичког органа управе, уз претходно прибављено мишљење ресорног министра и сагласност Владе.
Члан 29.
(1)Руководилац републичког органа управе, прије упућивања правилника Влади на давање сагласности, исти доставља на мишљење Министарству управе и локалне самоуправе и Министарству финансија.

(2)Приликом достављања Правилника Влади на сагласност руководилац републичког органа управе дужан је приложити о давању мишљења из става 1. овог члана и образложење на дате, а неприхваћене приједлоге и примједбе од стране Министарства управе и локалне самоуправе и Министарства финансија.

(3)Прије ступања на снагу Правилник и Одлука о давању сагласности се објављују у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Или Одлука о давању сагласности се објављују у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Члан 30.
Министарство управе и локалне самуоуправе дужно је у свом мишљењу предложити Влади да не да сагласност на правилник, ако правилник није усаглашен са законом или другим прописом из области организације републичке управе.
Члан 31.
Министарство финансија дужно је да у свом мишљењу предложи Влади да не да сагласност на правилник ако у Буџету Републике нису обезбјеђена средства за све државне службенике и намјештенике који су, према правилнику, потребни републичком органу управе.


VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.

Ако је посебним законом или уредбом прописана унутрашња организација појединих органа републичке управе одредбе ове уредбе примјењиваће се само на питања која нису уређена тим посебним прописом.

Члан 33.
До израде стандардних описа радних мјеста за све категорије државних службеника и описа послова за типична радна мјеста намјештеника задржаће се постојећи описи послова и задатака.
Члан 34.
Републички органи управе дужни су своје правилнике ускладити са овом уредбом у року од 30 дана од дана њеног ступања на снагу.
Члан 35.
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у управи Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/03 и 29/03).
Члан 36.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: ПРЕДСЈЕДНИК ВЛАДЕ
Датум: Милорад Додик