reforef.ru 1
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Образац ППД-СУ

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Организациона јединица

ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ЗА САМОСТАЛНЕ
УМЕТНИКЕ


1.
ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ:
1.1. Пoрески идентификациони број (лични број
) - ЈМБГ
1.2. Име
, име оца и презиме
1.3. Подаци о стручној спреми и занимању:
1.3.1. Стручна спрема
1.3.2. Занимање
1.4. Подаци о пребивалишту/боравишту:
1.4.1. Општина
1.4.2. Место
1.4.3. Назив улице
1.4.4. Кућни број (број и слово)
1.4.5. Спрат, број стана и слово
1.4.6. Телефон
2. ПОДАЦИ О УМЕТНИЧКОМ УДРУЖЕЊУ КОД КОГА СЕ ОБВЕЗНИК ВОДИ У ЕВИДЕНЦИЈИ:
2.1. ПИБ
2.2. Матични број
2.3. Назив (пуна ознака)
2.4. Назив (скраћена ознака)
2.5. Подаци о седишту:
2.5.1. Место и општина

2.5.2. Адреса (улица и број)

2.5.3. Телефон - fax
3. ПОДАЦИ О РАЧУНУ ОБВЕЗНИКА У БАНЦИ:
Место Назив банке Број рачуна
1.
2.
3.
ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ТРОМЕСЕЧНЕ АКОНТАЦИЈЕ ДОПРИНОСА ЗА

4.

_________ ГОДИНУ:)


Тромесечна аконтација доприноса опредељује се у једном од следећих износа
4.1.
помноженим коефицијентом три (заокружити само један од понуђених редних бројева):

Износ4.1.1. Најнижа основица доприноса из члана 38. Закона (35% просечне месечнезараде у Републици исплаћене у четвртом кварталу претходне године*)


4.1.2. Просечна месечна зарада у Републици исплаћена по запосленом у претходној години Двострука просечна месечна зарада у Републици исплаћена по запосленом у
4.1.3. претходној години Четворострука просечна месечна зарада у Републици исплаћена по запосленом у
4.1.4. претходној години
*) Према чл. 6. и 20. Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (Службени гласник
** РС, број 62/06) стопа од 35% примењује се од 1. јануара 2007. године и важиће за утврђивање аконтације доприноса за 2007. годину.

ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ КОНАЧНЕ ОБАВЕЗЕ ДОПРИНОСА ЗА

5.

________ ГОДИНУ: **)

5.1.

Остварени бруто приход:5.2.
Трошкови:

5.2.1. Нормирани трошкови

5.2.2. Стварни трошкови ***)
5.3.
Опорезиви приход ( 5.1. - 5.2.1/ 5.2.2.)
6.ПОПИС ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА:

7.НАПОМЕНА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА / ПУНОМОЋНИКА / ЗАСТУПНИКА:

попуњава подносилац пореске пријаве:


(Место)
(Датум)

(Потпис пореског обвезника / пуномоћника / заступника)


попуњава Пореска управа:


Потврда о пријему пореске пријаве:


**) Подаци у овом делу збирно се исказују на основу потврда исплатилаца прихода о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку које обавезно садрже податке: о оствареном бруто приходу, трошковима (нормирани или стварни), опорезивом приходу и плаћеном порезу по одбитку, као и на основу доказа обвезника о оствареним приходима на које је плаћен или требало да буде плаћен порез на доходак грађана (копија обрасцa ПП-ОПО и други докази).

***) Обвезник може да унесе податке о стварним трошковима само ако су документовани и признати код опорезивања прихода приликом њиховог остваривања.