reforef.ru 1
Проф. др Гордана Ђурић, редовни професор


Проф. др Нада Шуматић, редовни професор

Др Драган Мандић, научни сарадник

НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ИНСТИТУТА ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

Одлуком Нучног вијећа Института за генетичке ресурсе, Универзитета у Бањој Луци бр.121-1/11 од 21.03.2011. године, именовани смо за чланове комисије за писање извјештаја о стицању истраживачког звања истраживач виши сарадник кандидата мр Борута Босанчића. Сходно Закону о научно-истраживачкој дјелатности и Статуту Универзитета у Бањој Луци, а на основу прегледаног поднијетог материјала, подносимо сљедећи

ИЗВЈЕШТАЈ


  1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Борут Босанчић, рођен је 02.05.1979. године у Бањој Луци. Основну школу "Вук Караџић" завршио је у Бањој Луци гдје и тренутно живи. Дио основне школе завршио је у "Detmold Sudholz Schule" у Детмолду, Њемачка. Гимназију је завршио у Бањој Луци 1997. године. Матурирао је одличним успјехом на тему "Салмониде Врбаса" из предмета Биологија. Исте године уписао је Пољопривредни факултет на Универзитету у Бањој Луци, општи смјер и завршио га 2006. године, одбранивши дипломски рад под називом "Трансгене културе отпорне на вирусе – отпорност условљена генима поријеклом из патогена". Дипломски рад је награђен и рангиран као један од три најбоља на Универзитету у Бањој Луци, на такмичењу организованом поводом 150 година од рођења Николе Тесле. Даље усавршавање наставио је наредне 2007. године на Универзитету у Упсали, у Шведској, уписом на магистарске студије из области управљања биолошким диверзитетом. Магистарски рад одбранио је 2009. године под називом "Domestication and morphological variation in wild and cultivated populations of Cornelian cherry (Cornus mas L.) in the area of the Drvar Valley, Bosnia and Herzegovina" (Доместификација и морфолошке варијације код дивљих и гајених популација дрена (Cornus mas L.) на подручју Дрварске котлине).


Радно и стручно искуство стекао је радећи у ОУН-у од 1998. до 2002. године, као и у организацији ЕУ у Републици Српској од 2002. до 2007. године. Након магистерија у Шведској, радно и стручно усавршавање наставио је на Институту за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци, од 2010. године до данас.

МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР

Члан 54. Закона о научноистраживачкој дјелатности дефинише услове за стицање звања истраживач виши сарадник. Ово звање може стећи лице које испуњава сљедећи услов – да има академски степен магистра наука.

На основу претходно наведеног члана Закона закључује се да кандидат Борут Босанчић, магистар наука, испуњава формалне и суштинске услове за избор у истраживачко звање истраживач виши сарадник.

ЗАКЉУЧАК И ПРИЈЕДЛОГ

На основу свега изложеног Комисија констатује да кандидат Борут Босанчић, магистар пољопривредних наука, испуњава све услове предвиђене Законом о научноистраживачкој дјелатности и Статутом Универзитета у Бањој Луци, које треба да посједује истраживач виши сарадник. Због тога, чланови Комисије предлажу Научном вијећу Института за генетичке ресурсе, Универзитета у Бањој Луци да Борута Босанчића, магистра пољопривредних наука, изабере у звање ИСТРАЖИВАЧ ВИШИ САРАДНИК.

У Бањој Луци,

31.01.2011.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:


  1. проф. др Гордана Ђурић, предсједавајући комисије, редовни професор на Пољопривредном факултету, Универзитет у Бањој Луци

_________________________________________________________________

  1. проф. др Нада Шуматић, члан комисије, редовни професор на Шумарском факултету, Универзитет у Бањој Луци

_________________________________________________________________

  1. др Драган Мандић, научни сарадник, члан комисије, Пољопривредни институт Републике Српске

_________________________________________________________________