reforef.ru 1 2 3 4 5

Проект 3

ТАШНИ И ШКОЛСКИ ПРИБОР ЗА ЧЕНИЦИ ОД ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА“
Реализацијата на овој проект се совпадна со интензивните активноти кои беа во тек поповод благословениот месец Рамазан, и токму поради тоа се очекуваше резултатите од овој проект да не бидат многу позитивни од причина што донаторите беа фокусирани за Рамазан, но одлучноста на Централното Претседателство и ограноците за реализација на сите предвидени активности беше потик и овој проект да се реализира сепак со солидни резултати.

Работната група под раководсто на Сали Селими, претседател на Огранокот Гостивар со помош на оперативата на Централното Претседателство ја координираа целата работа на овој проект чија цел е оезбедување на подобри услови во наставно едукативниот процес за учениците од целните групи на Ел Хилал кои се во неможност да купуват ташни и да обезбедат шкослки прибор за себе.

Петограноци беа активни во оваа извештајна година за реализација на овој проект и тоа ограноците: Чаир, Тетово, Гази Баба, Гостивар и Сарај, д кои вкупно се обезбедени повеќе од 700 ташни, повеќе од 5000 тетратки и шкослки прибор како и 52 комплети со книги.

Учениците кои ја добија оваа помош се од училиштата: “Цветан Димов“- Чаир, “25 Мај“ и “Лириа“- Гази Баба а во Тетово, Гостивар и Сарај се поделени по разни училишта или на децата им е дадена помошта по список во канцелариите на Ел Хилал.

Донаторите на оваа акција се : Муслим Аид од Лондон( комплетен школски прибор со книги за 52 ученици) во рамките на проектот “Семејство Виножито“, книжарницата “Ротринг“ од Тетово, “Дарданија“од Гостивар, Општина Сарај како и индивидуален донатор од село Форино, Гостивар.
Табела 3.

Огранок

Ташни

Тетратки

Чаир


152

1520

Тетово

150

/

Сарај

20

4000

Гази Баба

264

/

Гостивар

100

Комплети

Вкупно

636

5520Проект 4

“РАМАЗАНСКИ АКТИВНОСТИ“
Врз основа на усвоената програма за работата на ХО Ел Хилал во 2009г. работната група за реализација на оваа активност ги одрди насоките и формите на дејствување за време на месец Рамазан.

Тие форми беа : организирање на ифтари за социјални случаеви, делење на прехрамбени пакети и собирање на доброволни прилози за потребите на Ел Хилал, организирање на средби и научна конференција и посета на ограноци дома и во странство.

Целта на Рамазанскиот проект е со манифестација на што поголемо чуство на солидарност кон целните групи за време на благословениот месец Рамазан каде токму хуманоста и солидарноста доаѓат во најголем израз. Ел Хилал со своите активисти овозможува да се почуствува Рамазанската атмосфера кај сите слоеви на општеството. Од почетокот па се до денес ХО Ел Хилал своите најголеми резултати ги остари за време на реализација на хуманитарните активности во месцот Рамазан.

4.1 Организирање на ифтари за социјално загрозени семејства

Организирањето на вечери (ифтари) со обезедување јадење гратис и оваа година беа реализирани под традиционалното мото “Традиционални Рамазански софри“. Главниот дел на овој проект, централното Претседателството го реализираше во соработка со огранокот Чаир, каде покрај обезбедување на ифтари се обезбедуваше и суфур за семејства по списокот подготвен од овој огранок.


Рамазанските софри беа организирани и во : Куманово и Гостивар. На централниот ифтар организиран во Скопје во ресторанот “Хирда“ од доброволните донатори беа обезбедени донации за 28 вечери вкупно за 200 лица целни групи на Ел Хилал.

Локалот ги исполнуваше сите санитарни и хигиенски услови за реализација на овој проект. Во ниедна вечера не беа присутни помалку од 150 лица, а максимумот во поголем број од 200 лица меѓу кои 15-20 студенти о разни градови кои студират во Скопје. Неискористената количина на храната им беше дадена на истите за суфур односно најмалку 40 семејства.

Ифтарите беа следени и од средствата за јавно информирање а во ресторанот Хирда една документарна емисија изготви и турската национална телевизија. За успешна реализација на овој проект покрај средстава обезбедени од Централното Претседатлство од партнерите на Ел Хилал : Муслим Аид од Англија и ИХХ од Гермнија, подршка дадоа и следниве фирми и индивидуални донатори и тоа : “Башчауш“- Тетово, месарницата “Мусли“- Студеничани, “Селца“од село Селце – Тетово, “Мусли Компани“ од Скопје, “Риниа“, “ Фантра“, “Ука Комерц“, “Даути Комерц“, “Извор“, “Канет Арго“, “Јафа промет“, “Еуро Бул“, “Адријус“, “Дубаи ММ“, “Тали Дургут“ како индивидуалните донатори г. Исен од Студеничани, Ахмет Кочан и г. Садри Чифлику.

Еден голем прогрес во оваа извештајна година во врска со организација на Рамазанските ифтари покажа и огранокот во Куманово каде што беа организирани 18 вечери со ред за 100-120 лица во ресторанот “Линдита “.

Огранокот во Куманово обезбеди донација з 13 ифтари, 3 вечери од страна на Централното претседателство додека 2 ифтари донациоја од сопственикот на ресторанот.

Огранокот во Гостивар традиционално 4 година по ред во сопствена режија во соработка со фондацијата ИЛКСАВ од Гостивар дели рамазански ифтари по домовите на сиромашните семејства и тоа вкупно за 83 семејства секоја вечер. Со оваа активнот се дава голем придонес за проектот “Рамазански софри„ на ХО Ел Хилал.


Огранокот Сарај организираше ифтар за социалци од овој регион во кои присуствуваа и донаторите и раководството на Ел Хилал.
4.2 Дистрибуирање на Рамазански пакети
Освен организирање на ифтарите беа поделени и рамазански пакети. Централното претседателство на Ел Хилал организираше дистрибуција на 130 пакети на прехрамбени артикли кои содржаа изобилна храна доволно за 15 дена за едно семејство.

Тие пакети беа поделени во ограноците : Каршиака 10, Гази Баба 10, Тетово 20, Чаир 30, Сарај 10, Битола 20, Куманово 20, Прилеп 20 и здружението на жените ромки “Есма “ 7 пакети. Донатори на овие пакети беа ИХХ од Германија.

Покрај овие пакети ограноците со сопствени ангажмани дистрибуираа пкети во соработка со нивните донатори и тоа: Чаир 300 пакети кои биле поделени и во ограноци и во болниците Чаир и Бардовци2. Донаторите на овие пакети беа фирмите: “Наском“, Зтара “Смет“, суперммаркет “Принц“, “Атланта“, ХО Енсар, индивидуалните донатори Џемаил Јакупи, Џемал Халими како и 5 тона брашно за вкупно 70 семејства од ЕУРО Актива во соработка со огранокот Сарај. Огранокот Чаир добил донација и од Огранокот во Тетово (компири).

Огранокот во Гази Баба во соработка со Здружението на ветерани на УЧК на семејства загинати беа поделени финансиски средства. Огранокот во Гостивар со подршка од донаторот хаџи Илфет Идризи обезбеди 100 семејни пакети за социјалци и сирачиња од овој град. А во соработка со другите донатори обезбедија 154 прехрамбени пакети каде беа вклучени и 1.500 кг. Компири од огранокот во Тетово. Истотака фирмата ГУДАЛАТ донираше сокови како и многу индивидуални донатори ги дадоа нивните фитри за сирачињата евидентирани во нивниот список.

Огранокот во Тетово за време на месецот Рамазан покажа грижа за 250 семејства а со помошта од 20 пакети од централното претседателство и огранокот Гистивар беа покриени вкупно 300 семејства. Овој огранок испрати помош во : Куманово, Чаир, Велес и Гостивар која беше составена од прехрамбени артикли и облека и кондури.


Огранокот во Сарај покрај помошта што ја доби од ЦП на ХО Ел Хилал обезбеди 70 прехрамбени и хигиенски пакети и 84 пакети суџук и салама како и 93 вреќи брашно. Донатори кои придонесуваа да овој огранок да се солидаризира со најмалку 200 семејства за време на Рамазан беа: ЕУРО Актива, Фрукт Импорт, Адријас Ју, Ука Комерц, Авдо Комерц, Трес Промет, Млин Силаре.

Огранокот во Куманово за успешно спроведување на своите рамазански активности доби донација од фирмите “Хулуси Комерц“, “Реми Комерц“, “Луан компани“, “Селман Туризам“, “Мирел “,“Дули Компани“ и идивидуалниот донатор Бујар Мехмети како и советот на општина Куманово.

Огранокот во Струга оранизираше ифтар за ЦП кој го спонзорираше градоначалникот на Општина Струга, а околу 50 пакети на прехрамбени артикли беа поделени под иницијатива на подогранокот во Велешта.
4.3 Организирање на средби и научна конференција

Идејата за организирање на една конференција за Културното наследство во Скопје во организација на Ел Хилал од објективни причини не се оствари но во соработка со огранокот на Ел Хилал во Струга во овој град беше организирана научна трибина со гостинка од Албанија на тема “Жените и Исламот“. Професорката Ферзет Ндоја од медресето “Шеи Шамија“ во Скадар одржа едно интересно предавање во просториите на Хотелот Ројал во Струга каде беа присутни повеќе од 100 души воглавно жени од Струга.

Со одржување на оваа научна трибина за која финансиска подршка дадоа огранокот во Струга и партнерот на Ел Хилал “Худаи Вакви“ со огранок во Албанија се компензираше идејата на Конференцијата.
4.4 Посета на ограноци дома и во странство

Поради објективни причини и задоцнување во издавањето на визите оваа година после долго време не беше посетена дијаспората. На нашите добротвори и центри со кои соработуваме благовремено им беа доставени проекти за рамазанските активности во кои тие традиционално учествуваат со своите придонеси.


Оваа извештајна година од страна на Претседателот и другите членови на претседателството беа посетени ограноците во Чаир, Гази баба, Сарај, Гостивар, Куманово, Струга за кои беа организирани и свечени ифтари со присуство на домашни донатори и разни други личности.
Проект 5

“СТУДЕНСТСКИ СТИПЕНДИИ“
Една од многуспецифичните програмски активности во работата на Ел Хилал е безсомнение и доделување на студенстски стипендии кој проект за цел го има вложување во идните генерации односно помош на талентираните студенти кои потекнуваат од економско загрозените семејства.

Во оваа извештајна година всушност е и шеста академска година стипендии на Ел Хилал е остварен еден соевиден рекорд бидејќи точно 41 студент успеа да добие право и да постане стипендист на ХО Ел Хилал.

Работната група под раководтство од Фадил Хоџа пред да објават конкурс за стипендирање на студенти од Ел Хилал се договорија со претседателот на организацијата за новите модалитети на овогодишниот проект, пред се за состојбата на фондот кој се собира од Рамазанските прилози на добротворите од земјата и од надвор.

И оваа година беше потенцирана улогата на ограноците за обезбедување на дополнителни средства за фондот за стипендии така да со дополнителна подршка од ограноците: Тетово 5, Гостивар 1, Сарај 1 и Гази Баба 1 претходниот број од 34 беше покачен на 41 студент, кои ги исполнуваа сите услови побарани и во објавениот конкурс.

Во оваа академска година вкупно беа пријавени 165 кандидати, чии апликации беа мошне внимателно разгледани од страна на Комисијата.

ХО Ел Хилал резултатите од конкурсот ги објави во весниците: Коха, Лајми, Заман и во Веб страната на ХО Ел Хилал.
Табела 4.


бr.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ


МЕСТО

УНИВЕРЗИТЕТ

НАСОКА

1.

Лејла Исмаил

Скопје

Св.“Кирил и Методиј“

Медицина

2.

Бедрије Туша

Скопје

Д.У.Т

Економски

3.

Севим Шерифи

Скопје

Д.У.Т

Германски јазик

4.

Низаметин Шабан

Скопје

Св.“Кирил и Методиј“

Економски

5.

Зуале Ибиши

Скопје

Св.“Кирил и Методиј“

Филозофски

6.

Ерхан Зубери

Скопје

Д.У.Т

Економски

7.

Слаѓа Дрндар

Скопје

Св.“Кирил и Методиј“

Стоматолошки

8.

Фуат Азизи

Скопје

Св.“Кирил и Методиј“

Градежен фак.


9.

Ардијан Јахиу

Скопје

Д.У.Т

Градежен фак.

10

Един Потурович

Скопје

Д.У.Т

Стоматолошки

11.

Ѓухере Хусеини

Скопје

Исламски факултет

Теолошки

12.

Ријад Реџепи

Скопје

Св.“Кирил и Методиј“

Медицина

13.

Фета Ќазими

Скопје

Д.У.Т

Природни науки

14.

Влера Алија

Тетово

Св.“Кирил и Методиј“

Градежен

15.

Елмедина Бислими

Тетово

Д.У.Т

Правен

16.

Летафете Исаку

Тетово

Св.“Кирил и Методиј“

Медицина<< предыдущая страница   следующая страница >>