reforef.ru 1
ЗВУК И БУКВА Шш

Предемет: БЕЛ – ЧЕТЕНЕ

Клас: 1. клас

Учебник: БУКВАР, ИЗД. „БУЛВЕСТ 2000“

Изготвил: АНЕЛИЯ НАНКОВАЦели:
Образователни цели:


 1. Запознаване с беззвучния съгласен Ш и с основните му артикулационни и акустични особености.

 2. Запознаване с печатните и ръкописни букви Ш ш и асоциирането им със звука. Запомняне на графичните образи.

 3. Разпознаване на буква Ш ш сред други букви или в схеми-модели и посочването на точното й място.

 4. Овладяване на похвати за позиционно четене на срички с ориентация към гласния звук, сричкосливащо четене на цели думи и четене на кратки изречения.

Възпитателни цели:

 1. Възпитаване в познавателна инициативност и самостоятелност.

 2. Формиране наа желание и способност за коригиране на пропуски при изпълнение на задачите.

 3. Формиране на интерес към четенето и любов към езика.

Развиващи цели:

 1. Развиване на памет, бързина, въображение, развиване на речта.


Задачи:


 1. Характеристика на звука.

 2. Формиране на умения за разпознаване на съгласен звук сред други съгласни.

 3. Усъвършенстване уменията за съставяне на изречения.

 4. Усъвършенстване уменията за съставяне на кратки устни текстове.

 5. Запознаване с малка и главна печатна буква на изучавания звук.

 6. Формиране на умения за четене на отделни срички и на сричките в думи и думите в изречения.

 7. Формиране и усъвършенстване на умения за четене на изречения и на кратки текстове.


Ход на урока
Урокът започва с поставянето на гатанка от Атанас Душков:

Кафяво на квадрати,

обвито в целофан,

донесе ми го тати,

изядох го с Иван.


Що е то?
В думата-отговор разбираме, че се крие новият звук. Задаваме въпрос – дали сам може да създаде сричка. Определяме го като съгласен. Изказваме го и разбираме, че той е беззвучен съгласен. Правим звуков анализ на думата. Определяме мястото на новия звук в звуковия модел на думата "шоколад". Определяме броя гласни звукове. Определяме броя срички.

Правим модели на думите от слайд 4. Две групи деца подреждат с червени и сини квадратчета моделите на дадените думи. Правим проверка със слайд 5.

Запознаваме се с печатните и ръкописните букви на новия звук Ш. Четем стихчета, описващи буквата Ш:

Три молива с линийка са си играли

и буква „Ш”, виж, са очертали!

Разглеждаме картина, изобразяваща буквата. Рисуваме я във въздуха. Припомняме си на кои други букви ни приличат. След това се казва дума, съдържаща звук Ш. При споменаването на собствено име обръщаме внимание, че се изписва с главна буква.

Играем на „Плесни с ръце, ако чуеш звук Ш”. Учителят чете текста от слайд 12, а учениците пляскат всеки път, когато чуят звук Ш. Преброяват колко пъти чуват звука Ш. Обръщаме внимание на думата „книжка” – чуваме звук Ш, но пишем буква Ж. Търсим дума за проверка – книжа, книжар.

Посочваме и други думи, където звукът Ш се намира на различни места в думата, съпътстван от различни гласни и съгласни звукове.

След това вниманието е насочено върху презентацията и играта с мишки (слайд 12 - 17) за правописа на думи, които имат обеззвучаване в края на думата с изучени досега звукове и букви; правим проверка.

Произнасяме отново новия звук Ш и четем от презентацията отворените срички, както и кратките думи (слайд 18,19).

След това отваряме Буквара на разтвора на звук и буква Ш ш и анализираме сюжетната картина, поместена в буквара. Съставяме текст от 2 -3 изречения с помощта на въпроси, зададени от учителя. Насочваме вниманието върху картинките, в които се съдържа звук Ш. Четем дадените срички и думи в Буквара.


Продължаваме с игра с мишките. Учениците трябва да оградят буква Ш в непознат текст (Слайд 21).

Учителят чете кратки текстове от известни приказки, съдържащи в заглавието си новия звук "Ш". Учениците трябва да познаят приказката.

"Докато момиченцето се спирало тук-там,

за да откъсне някое красиво цвете и все повече

навлизало в гората, вълкът си плюл на петите.

По най-преките пътеки той бързо стигнал до

къщичката на бабата и почукал на вратата."

(Слайд 22)
Вълшебницата издълбала тиквата, докоснала я с вълшебната си пръчица и тя изведнъж се превърнала в красива позлатена каляска.

(Слайд 23)

Той взел вълшебната лампа, отново я потъркал.

Духът изскочил от белите кълбета дим и извикал:


 • Аз съм роб на тая лампа и изпълнявам

всяко желание на нейния господар!

(Слайд 24)

Изпълнява се песента „Шаро и първият сняг”.

В края на часа учениците получават похвала за работата си и записват домашната работа.