reforef.ru 1
ПРАВИЛА


НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

АЛИАНС ЗА СИГУРНА БЪЛГАРИЯ

ПО ОРГАНИЗАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

Настоящите правила уреждат приложението на основните

изисквания на Устава, организационната дейност, членството

в Алианса и отчета на неговите членове

I. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ И ЧЛЕНСТВО
Чл. 1 (1) Основни организационни структури на АСБ са Национална организация – „АЛИАНС ЗА СИГУРНА БЪЛГАРИЯ” със своите органи на управление, регионални координационни центрове и централен координационен център.

(2) Координационните центрове са равнопоставени по своето положение в Алианса.

(3) Регионалните координационни центрове са на териториален принцип, следващ административно-териториалното деление на страната (Регионалните координационни центрове са структурни звена, които се организират на местно ниво, като използваме делението на територията на страната само относно съответния местен (областен) център; РКЦ не се идентифицират с областните административни центрове).

(4) Централен координационен център - в гр. София.

Чл.
2 Координационните центрове се ръководят от регионален координатор.

Чл.
3. (1) Членове на СДРУЖЕНИЕТО са дееспособни физически лица.

(2) Членуването в СДРУЖЕНИЕТО е доброволно, като член може да бъде всяко физическо лице, което споделя целите на сдружението, средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия Устав.

Чл. 4. (1) Нови членове на АСБ се приемат от Управителния съвет въз основа на писмено заявление до Председателя на УС с изрично деклариране, че приемат целите на Сдружението, съгласни са да работят за тяхното постигане, приемат разпоредбите на Устава и в потвърждение на това приемане се присъединяват към него чрез подписването му.

(2) В заявлението си всички кандидат – членове са длъжни да попълнят анкетен лист с посочени: точен адрес, електронен адрес, номер на факс или телефонен номер, както и да заявят съгласието си с изискванията относно свикването на ОС, регламентирани в чл. 35 от Устава. При промяна на което и да е от обстоятелствата /промяна на адрес, електронен адрес, номер на факс или телефонен номер/, членовете са длъжни да уведомят Сдружението в 7 /седем/ дневен срок от настъпване на промяната.


(3) Към заявлението кандидатът прилага: автобиография и снимка за членска карта.
ІІ. РЕГИОНАЛНИ КООРДИНАТОРИ
Чл. 5. Регионалният координатор (РК) , координатор ЦКЦ:


 • Представлява АСБ на местно ниво;

 • Ръководи дейността на регионалната структура и осъществява връзка с Управителния съвет;

 • Подпомага осъществяването на целите и инициативите на АСБ на своя територия;

 • Организира, координира и ръководи изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;

 • Поддържа необходимата документация и нейната отчетност, съгласно приложенията към настоящите правила;

 • Информира членовете на местно ниво за провежданите инициативи;

 • Приема комплект документи и заявления за членство и ги представя на Управителния съвет, ведно с мнение за всяка отделно заявление. Въз основа на решение на УС за прием на нов член, регионалният координатор го вписва в регионалния регистър на АСБ. Регионалният координатор няма право да откаже приемане на документи на кандидат за нов член. В случай на особено мнение, изразява същото писмено до УС;

 • Набира нови членове и поддържа регистър на членовете на АСБ на територията на РКЦ;

 • Организира набирането на средства от членски внос, дарения и други разрешени от закона източници и тяхното предаване на каса или по сметка на сдружението;

 • Стопанисва предоставеното му от АСБ имущество;

 • Осъществява съвместна дейност с представителите на местните органи на държавна власт и самоуправление, както и с други неправителствени организации, след съгласуване с УС;

 • Изпълнява и други функции, възложени му от Управителния съвет.

 • Подсигурява помещения за нуждите на регионалната структура.
 • Най-малко веднъж на три месеца провежда обща среща с всички членове на съответния регионален координационен център и изготвя протокол от всяка среща, който представя чрез Изпълнителния директор на УС;III. ОТЧЕТНОСТ И ДОКУМЕНТИ
Чл. 6. (1) РК и ОК изготвят и водят на отчет:

 1. Регистър на членовете на съответния координационен център - Приложе­ние № 1;

 2. Регистър на входяща документация – Приложение №2

 3. Заявление, анкетен лист за прием на нови членове и автобиография – Приложение №3

 4. Протоколи от проведени общи срещи;

 5. Прономерован и подпечатан кочан с приходни ордери за събран членски внос - Приложение № 4;

 6. Касова книга за приходите и разходите - Приложение № 5;

 7. Отчет за приходите и разходите през изминалата година - Приложение № 6;

 8. Финансово-отчетни документи - фактури, касови бонове, пре­пис от протоколни решения и др.;

(2) Регионалните координатори или упълномощени от тях членове на сдружението получават прономерован и подпечатан кочан с приходни ордери чрез подписване на приемо-предавателен протокол и след неговото разходване го отчитат в 14 дневен срок на Изпълнителния секретар на Сдружението.
Чл. 7. Членска карта:

1. Членска карта по образец на АСБ се издава на всеки член;

2. Членската карта се издава ежегодно, след заплащане на такса за изготвяне.

Настоящите правила са приети с Решение на Управителния съвет на АСБ на заседание от 15 март 2011г.

Председател на УС: п.
ген. Красимир Петров