reforef.ru 1 2 ... 68 69
НАРЕДБА № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2008 г., изм. и доп., бр. 11 от 9.02.2010 г., в сила от 9.02.2010 г., бр. 37 от 18.05.2010 г., в сила от 18.05.2010 г., бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г., бр. 55 от 20.07.2010 г., в сила от 20.07.2010 г., бр. 78 от 5.10.2010 г., в сила от 5.10.2010 г., бр. 30 от 12.04.2011 г., бр. 49 от 28.06.2011 г., в сила от 28.06.2011 г., бр. 68 от 2.09.2011 г., в сила от 2.09.2011 г., изм., бр. 89 от 11.11.2011 г., в сила от 11.11.2011 г., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 16.12.2011 г., изм. и доп., бр. 28 от 6.04.2012 г., в сила от 6.04.2012 г., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г.
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за подпомагане на проекти по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на поне една от целите на мярката:
1. подобряване мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в селските райони чрез подобряване на пътната инфраструктура;
2. подобряване условията за живот в селските райони чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура;
3. подобряване достъпа на населението на селските райони до културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги;
4. подобряване достъпа на населението от селските райони до социални услуги и по-специално този на децата и уязвимите групи от населението;
5. подобряване достъпа до услуги, свързани с информационните и комуникационните технологии.

Чл. 3. (1) Финансовата помощ по тази наредба се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006), с изключение на проекти на общини.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., в сила от 6.04.2012 г.) Ползватели, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), провеждат съответните процедури при избор на изпълнител по проекта.
Глава втора

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел I


Обхват на дейностите

Чл. 4. (1) Финансова помощ се предоставя за инвестиции в инфраструктура, обзавеждане и/или оборудване за:
1. строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове; строителството на нови пътища се подпомага в изключителни случаи, когато кандидатът може да докаже важни социални и икономически ползи;
2. строителство/реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения;
3. строителство/реконструкция/рехабилитация на канализационни системи и съоръжения;
4. изграждане или рехабилитация на малка инфраструктура за управление на животинските отпадъци (само трупосъбирателни площадки);
5. изграждане или рехабилитация и оборудване на инсталации/мощности за производство на топлинна и/или електрическа енергия за сгради общинска собственост и/или сгради, които предоставят различни обществени услуги, от възобновяеми енергийни източници; изграждане на разпределителна мрежа за биогорива или произведена от биомаса или други възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) топлинна/електрическа енергия;
6. инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради, използвани за предоставяне на обществени услуги;
7. изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на мобилни такива;
8. изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и др.);
9. изграждане или подобряване на центрове за социални услуги:

а) грижи за деца (детски ясли, детски градини), включително специализиран транспорт;

б) грижи за възрастни хора и хора с увреждания (като дневни центрове и др.), включително специализиран транспорт;
в) (нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г.) за деца и младежи, предвидени в Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България" и Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България", включително специализиран транспорт;
10. изграждане или подобряване на центрове, предоставящи услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.), включително създаването на мобилни центрове.
(2) Финансова помощ не се предоставя за:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) реконструкция/рехабилитация на паметници на културата от национално значение, обявени за такива от Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН);
2. инфраструктура за широколентов достъп до интернет;
3. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г.) инвестиции в сгради за обучение и здравеопазване, с изключение на здравеопазване в центрове за социални услуги, както и в центрове за здравни съвети, предоставящи услуги, базирани на използването на информационни и комуникационни технологии;
4. инвестиции за голф, скално катерене, лов и риболов.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) В случаите на проекти, включващи строително-монтажни работи, не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди посещението на място по чл. 28, ал. 2, с изключение на разходите по чл. 23, ал. 1, т. 5.
Раздел II


Финансови условия

Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Финансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за които бъде установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.

(3) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.) В случаите на кандидати общини не се прилага изискването на ал. 2 по отношение на функционалната несамостоятелност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) В случаите на предоставяне на финансова помощ за инвестиции по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 и 6 не се прилага изискването на ал. 2 по отношение на функционалната несамостоятелност.
Чл. 6. (1) Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба при условие, че за същата инвестиция кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.
(2) Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходи по чл. 23, ал.1, т. 5.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 9.02.2010 г., доп., бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм., бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г., бр. 54 от 2012 г. , в сила от 17.07.2012 г.) За всяко подпомагане се кандидатства след подадени заявки за окончателно плащане по предходните проекти.
(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г. , в сила от 17.07.2012 г.) Условието на ал. 3 не се прилага в случаите, когато със заповедта на изпълнителния директор на Разплащателната агенция (РА) е определен целеви бюджет по чл. 26, ал. 1, т. 4, 5 или 6.
(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г. , в сила от 17.07.2012 г.) В случаите, когато със заповедта на изпълнителния директор на РА е определен целеви бюджет по чл. 26, ал. 1, т. 1, 2 или 3, един кандидат може да подаде най-много до две заявления за подпомагане по целевите бюджети по чл. 26, ал. 1, т. 1, 2 или 3, но не повече от едно заявление за подпомагане по целеви бюджет по чл. 26, ал. 1, т. 1, 2 или 3, при условие че няма предходен проект, по който не е подадена заявка за окончателно плащане.

(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г. , в сила от 17.07.2012 г.) Общини, посочени в приложение № 2б, могат да кандидатстват за подпомагане при условията на ал. 5 и при наличие на предходен проект, по който не е подадена заявка за окончателно плащане.

(7) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г. , в сила от 17.07.2012 г.) Кандидати с подадени заявления за подпомагане или ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ за инвестиции по чл. 4, ал. 1, т. 9, буква "в" или т. 10 могат да кандидатстват за подпомагане при условията на ал. 5 и при наличие на предходен проект за инвестициите по чл. 4, ал. 1, т. 9, буква "в" или т. 10, по който не е подадена заявка за окончателно плащане.
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 9.02.2010 г.) Финансовата помощ е в размер сто процента от общите допустими разходи за проекти на общини и за проекти, подадени от кандидати - юридически лица с нестопанска цел, или читалища, които не генерират приходи и са в обществен интерес.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 9.02.2010 г.) Финансовата помощ е в размер на 70 % от общите допустими разходи за проекти извън случаите по ал. 1.
(3) Разликата между пълния размер на допустимите разходи по проекта и размера по ал. 2 се осигурява от кандидата.
(4) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.
Чл. 8. (1) Минималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проект, е левовата равностойност на 10 000 евро.
(2) Максималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проекти, представени от общини, е левовата равностойност на 3 000 000 евро.
(3) Максималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проект, представен от юридическо лице с нестопанска цел или читалище, е левовата равностойност на 500 000 евро.

Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г. , в сила от 17.07.2012 г.) Финансовата помощ за ползвател - юридическо лице с нестопанска цел или читалище, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години (годината на плащане и две предходни години, с изключение на случаите по чл. 7, ал. 1, когато финансовата помощ не може да надхвърля левовата равностойност на 500 000 евро).

(2) Финансовата помощ за един ползвател - юридическо лице с нестопанска цел или читалище, за проекти в сектор "сухопътен транспорт" не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро за три последователни данъчни години (годината на плащане и две предходни години).
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., доп., бр. 78 от 2010 г., в сила от 5.10.2010 г.) Максималният размер на финансовата помощ не трябва да надвишава размера по ал. 1 и 2 за кандидатите и/или ползвателите юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), които са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).
Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г., бр. 54 от 2012 г. , в сила от 17.07.2012 г.) Една община може да бъде подпомогната за проекти, одобрени по реда на тази наредба, като общият размер на допустимите разходи не може да надхвърля левовата равностойност на 10 000 000 евро за периода на прилагане на ПРСР, с изключение на инвестиции по чл. 4, ал. 1, т. 9, буква "в" или за инвестиции, определени в решение на управителния съвет към управляващия орган на ПРСР за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 3, посочени в приложение № 2б, които се осъществяват на територията на общините, посочени в приложение № 2б.
(2) Една община може да бъде подпомогната за проекти съгласно чл. 4, ал. 1, т. 5, одобрени по реда на тази наредба, като общият размер на допустимите разходи не може да надхвърля левовата равностойност на 4 000 000 евро за периода на прилагане на ПРСР.
(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.04.2011 г.) Една община може да бъде подпомогната за проекти съгласно чл. 4, ал. 1, т. 9, буква "в", одобрени по реда на тази наредба, като общият размер на допустимите разходи не може да надхвърля:
1. 686 452 лв. за център за настаняване от семеен тип;
2. 344 738 лв. за защитено жилище;

3. 344 738 лв. за дневен център;

4. 344 738 лв. за център за социална рехабилитация и интеграция.
Чл. 11. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансови, междинни и окончателни.
(2) Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват, при условие че са включени в договора за отпускане на финансова помощ.
Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 2.09.2011 г.) Авансовото плащане е в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.
(2) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г. , в сила от 17.07.2012 г.) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ за ползватели на помощта общини и не по-късно от шест месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ за ползватели на помощта по чл. 14, ал. 1, т. 5 и 6.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 2.09.2011 г., изм., бр. 54 от 2012 г. , в сила от 17.07.2012 г.) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора РА да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(5) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 2.09.2011 г.) Поръчителят по ал. 4 трябва да отговаря на следните условия:
1. да е юридическо лице - търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон и да е вписан в търговския регистър;
2. да е регистриран и да извършва търговска дейност най-малко 3 години преди датата на подаване на заявката за авансово плащане;
3. да няма изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
4. да няма изискуеми публични задължения към държавата;

5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;

6. да не е в производство по ликвидация;
7. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) 25 % от размера на собствения му капитал, отразен във финансовите отчети от последната приключена финансова година и/или последното приключило тримесечие, преди подаване на заявката за авансово плащане да е равен или по-голям от 110 % от стойността на искания аванс;
8. 20 % от размера на приходите му от продажби за последната финансова година да е по-голям или равен на 110 % от стойността на искания аванс.
(6) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 2.09.2011 г.) При изчисляването на размера на собствения капитал по ал. 5, т. 7 РА изключва поетите задбалансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса.
(7) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 2.09.2011 г.) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един ползвател по ПРСР, поръчителят трябва да отговаря на условията по ал. 5 и 6 за всеки договор за поръчителство.
(8) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2011 г., в сила от 2.09.2011 г.) Разплащателната агенция не сключва договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 9.02.2010 г., предишна ал. 5, изм., бр. 68 от 2011 г., в сила от 2.09.2011 г.) Когато ползватели на помощта са общини, авансово плащане се допуска след представяне на банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане, и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед.

(10) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 9.02.2010 г. предишна ал. 6, изм., бр. 68 от 2011 г., в сила от 2.09.2011 г.) Срокът на валидност на гаранцията по ал. 4 или 9, срокът на задължението по договора за поръчителство по ал. 4 или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед по ал. 9 трябва да покрива срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с 6 месеца.

(11) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 9.02.2010 г., изм., бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., бр. 78 от 2010 г., в сила от 5.10.2010 г., предишна ал. 7, изм., бр. 68 от 2011 г., в сила от 2.09.2011 г.) Гаранциите по ал. 4 или 9 се освобождават, договорът за поръчителство по ал. 4 се прекратява, а записът на заповед по ал. 9 се връща на издателя, когато РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.
Чл. 13. (1) Междинно плащане е допустимо, но не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта, в случаите, когато кандидатите са общини, и един път за периода на изпълнение на проекта за всички останали ползватели на помощта.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2010 г., в сила от 9.02.2010 г.) Междинното плащане е допустимо за одобрена от Разплащателната агенция обособена част от инвестицията, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 5000 евро.
(3) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за отпускане на финансова помощ.
Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 78 от 2010 г., в сила от 5.10.2010 г.) Общият размер на авансовото и междинните плащания за един проект не може да надвишава 70 % от общата стойност на одобрената финансова помощ по проекта.следующая страница >>