reforef.ru 1
2007-2008 оқу жылындағы Ақтөбе қаласы білім беру ұйымдарындағы жаңашылдықтар.


И
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ


20 білім беру ұйымдарындағы 13 тақырып бойынша ғылыми зерттеу және тәжірибе-эксперименттік жұмыстар 13

тем научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы в 20 орган-циях


23 білім мекемелеріндегі

9 халықаралык білім беру бағдарламалар

9 международных образовательных программ в 23 учреждениях


10 өзіндік жоспарлар, бағдарламалар

10 индивидуальных планов, программ


нновации, нововведения в организациях образования г.Актобе в 2009-2010 учебном году.16 авторлық оқулықтар, оқу құралдары

16 авторских учебников, пособий


144 қосымша пәндер, арнайы курстар, факультативтер

144 дополнительных предметов, спецкурсов, факультативов


36 авторлық бағдарлама

36 авторских программ


ОҚЫТУ ЖҰМЫСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ЖАҢАШЫЛДЫҚ

ОБНОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ОБУЧЕНИЯ


Балаларды оқыту және тәрбиелеудің деңгейлік дифференциясы

Уровневая дифференциация обучения и воспитания детей


Арнайы оқыту

Специальное обучение


Ерте оқыту

Раннее обучение


Коррекциялық-адаптивтік

Коррекционно-адаптивное


Сабақтастық

Преемственность


Тереңдетілген углубленное

42


Бейімдік профильное

53


Шет тілі

Ин. язык

17


Компьютер

23


Мектеп-балабақша

Школа-сад

5


Мектеп-ЖОО

Школа-ВУЗ

1


Модульдік оқыту

Модульное обучение

3


Қосымша білім беру қызметтері

Дополнительные образовательные услуги


Мектептер

Школы

30


МДБМ

ДО

33


МТБ

ВУ

11


5 күндік оқу апталығы

5-ти дневная учебная неделя

3


Сынақтық жүйе

Зачетная система

2


Жұмыс жасау жүйелері

Режим работы


Кафедральды жүйе

Кафедральная система

12


Басқару

Управление


2008-2009 оқу жылындағы Ақтөбе қаласы баламалық білім беру жүйесінің құрылымы (оқыту сатылары бойынша мектептердің орналасуы).

Структура альтернативных образовательных систем г. Актобе на 2009-2010 учебный год (расположение школ по ступеням обучения)

С
Жаңа типтегі мектептер: гимназия, лицей, көпсалалы мамандықтарды жалпы білім берумен қатар жүргізетін мектеп

Школы нового типа: гимназии, лицеи, многопрофиль-ная школа

12,1%


Арнайы режиммен жүмыс жасайтын мектептер
Школы с особым режимом работы

4,5%


Мектеп-балабақшалар, оқу-тәрбие кешені
Школы-сады, учебно-воспитательные комплексы

15,2%

Бастауыш және негізгі басқышта білім беру мектептері

Школы начальной и основной ступени обучения

18,2%
Міндетті қызметтер режиміндегі мектептер

Школы, работающие в режиме функционирования

48,5%


Пәндер түрлерін ең төменгі талдау мектептері


Школы с минимальным выбором предметов

18,2%Пәндерді

терендетіп оқу мектептері


Школы с углубленным изучением предметов

28,8%Эксперименталь-дық мектептер

Эксперименталь-ные площадки

22,7%


Мамандырылған мектептер

Специализиро-ванные школы

7,6%


Жаңашыл-дық мектептер (шығарма- шылык ла- боратория- лары)


Инноваци-онные школы (творческие лаборато-рии)

3%


9,17,20,21,23,

24,27,32,51


2,4,11,25,47


1,2,3,6,9,12,17,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,

27,28,29,30,31,32, 36,39,51,Георгиевская СШ,Илекская СШ


5,12,18,42,43,50,

Георг. СШ,

Илек. СШ, 53, Пригор. СШ,

Белог. НСШ, Заречн. ш-с


44, 168/2


10,43,46,49, Заречн. ш-с


40, 43, Белог. ОШ, Красн. ОШ, 46, 49,

Акжар. НШ,

Акшат. НШ, Заречн.ш-с,

Садов. ш-с

5,12,13,14,15,


16,18,22,29,31,33,34,35,37,38,41,42,48,50,53, Актюб., Благод.,

Илек., Кураш., Новая, Пригор., Россов., Сазды, Шк-интернат

АТЫЛАР / СТУПЕНИ

1. I II III
2,3,11,12,17,20,21,23,25,27,29,32,39,42,51,НоваяСШ

IV
1,2,3,4,6,9,11,1213,14,15, 16,17, 18,20,21,

23,24,25,26,

27, 28,30,31,

32,33,34,35,36,38,39,41,47,48,50,51,53,ККСШ,

Благодар.СШ Георг.,Илекская СШ,ККОМ, Курашасай , Сазды, Кызылжар СШ,Новый,Пригородная СШ,Россовхоз СШ,40,

V VI VII VIII IX XРуководителям школ!

  1. Сдать анализ по методической работе.

  2. Сдать отдельно анализ по экспериментальной и инновационой работе

  3. Следующие страницы по мониторингу

Кабиева А. Тел.214702