reforef.ru 1
БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО ПО ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

Съдебната система на Делауеър е призната в национален мащаб като лидер в много области на правото, но е станала особено известна с воденето на търговски дела по ефикасен начин.

Висшият съд на Делауеър е приел правила и процедури, съставени с цел да позволят по- големи търговски спорове да бъдат разрешени по един бърз и ефективен от гледна точка на разноските начин.

Тези правила предвиждат съществуването на процедура, известна като бързо производство, в която страните са се съгласили на ограничено разкриване на документи и на отказ от съдебно жури и от морални вреди. Това опростяване на обичайния граждански съдебен процес означава, че забавянията, които обикновено се свързват със съдебните спорове се намаляват в значителна степен. Бързите производства се възлагат от страна на съдията, председателстващ съда на избран от него съдия сред група опитни съдии, които са определени да разглеждат такива дела.

Делата се разглеждат по бързото производство, когато отговарят на следните критерии: 1) претендираната от една страна сума следва да бъде най-малко 100 000 USD, освен ако по молба на страните, съда счете, че това не необходимо; 2) едната страна следва да бъде гражданин на Делауеър, акционерно дружество или друго търговско дружество от щата; 3) всички страни следва да се съгласят спора да се разглежда по бързото производство; 4) искът следва да е договорен или търговски по своя характер.

Когато преди подаване на иска всички страни предварително се съгласят делото да се разглежда по бързото производство, делото може да се заведе в съда. В исковата молба следва да бъде заявено, че всичките четири критерия за допустимост на делото за разглеждане по бързото производство са изпълнени. Дело, което е било заведено в друг съд, може да бъде преобразувано за разглеждане по бързото производство, ако е могло първоначално да бъде заведено съгласно правилата за това производство.

По време на разкриването на факти (представяне на документи и свидетелски показания), страните са ограничени до 10 писмени въпроса (които страната може да зададе на опонента си), а молби за признание на факти, в отговор на поставените въпроси, както и писмени свидетелски показания са ограничени само до свидетелите и гарантите на противната страна, и още четирима души. От спорещите страни се изисква на по- ранен етап да определят документите, на които искат да разчитат в процеса и да удостоверят самоличността на лицата, с които са се консултирали в подготовката на иска или при първите възражения по иска. Съгласно правилата на бързото производство датите за приключване разкриването на факти не подлежат на промени и са окончателни. Всички документи следва да бъдат приложени по делото до 120 дни от връчване на последния отговор, а цялото разкриване на факти следва да е приключило до 180 дни от връчване на последния отговор.

Същинският съдебният процес, който може да е на запис или с присъстващи на живо свидетели, трябва да започне от 30 до 60 дни след приключване разкриването на факти и трябва да продължи не повече от 5 дни. Страните едновременно подават писмени изложения, а съдът постановява решение в рамките на 30 дни от приключването на процеса или от устните прения, в случай че е имало такива. Крайният резултат е, че решението се очаква приблизително девет месеца от датата на подаване на исковата молба.