reforef.ru 1 2 3
НАРЪЧНИК ЗА ЧОВЕШКИ И МАЛЦИНСТВЕНИ ПРАВА


Практическо ръководство за прилагане на правата на човека и правата на малцинствата на местно ниво

Белград, октомври 2011 г.


Изказаните становища в Наръчника принаделжат на авторката и не винаги са в унисон с официалните становища на Министерството за човешки и малцинствени права, държавното управление и местното самоуправление на Република Сърбия.

За съдържанието на тази публикация единствено е отговорнен реализатора и не може по никакъв начин да отразява становищата на Европейския Съюз.
(Publication in Bulgarian Language)

Съдържание

Заглавие

Cтраница
Раздел 1
1.1

Какво се намира в този наръчник?

7

1.2

Какво се подразбира под понятието "човешки права"?

7

1.3

Характеристики на човешките права

8

1.4

Откъде произтичат стандартите в областта на човешкита права и защо трябва да ги знаем?

9


1.5

Човешки и малцинствени права от републиканско до местно ниво

10
1.5.1 Повдигане на съзнанието

12
1.5.2 Участието в процеса на изработка и спровеждане на политиката на човешки права на републиканско равнище

12
1.5.3 Местни планове за действие

13
1.5.4 Канцеларията на омбудсмана

13
1.5.5 Обучение в областта на човешките и малцинствени права

14
1.5.6 Приватизация на услугите

14
1.5.7 Включване на човешките и малцинствените права в бюджета

15

1.6

Мрежи на местното самоуправление

15
1.6.1 Обмен на информации

15
1.6.2 Определяне на задачи

16

1.7

Общински работни групи и техните партньори

17

1.8

Изграждане на партньорство

17

1.9

Други партньори

18

1.10

Списък: Кой е задължен за прилагане на човешките и малцинствени права?

19
1.10.1 Правителството

19
1.10.2 Местнитео самоуправления

19

1.11

Местните самоуправления прилагат подход обосноваващ се на човешките права

21

1.12

"Всичко в едно"

21
Раздел 2
2.1

Малцинсствените права - предизвикателство или възможност?

22
2.1.1 Език

22
2.1.2 Култура

23
2.1.3 Образование

24
2.1.4 Информиране / Медии

25
Раздел 3
3.1

Преглед на положителните опити в ползването на подхода обоснован на човешките права на местно равнище

27


Списък на съкращениятаМ
АП местен акционен план

М
СУ местно самоуправление

ЧП човешки права

ЧМП човешки и малцинствени права

МСПЧП Международен съвет за политиката на човешките права

НПО неправителствени организации

НСНМ Национален съвет на националните малцинства

ОРГ Общинска работна група


СЕ Съвета на Европа

УДЧП Универсална декларация за човешките права

ООН Организацията на обединените нации

УНИЦЕФ Детски фонд на Обединените нации


"Мисли глобално, а действай локално, когато се занимаваш с човешките права!"
Томас Хамарберг, комисар на Съвета на Европа

за правата на човека (2009).следующая страница >>