reforef.ru 1
Егер аппарат жұмыс істемесе, бўйымныѕ кепілдемелік мезгіл ішінде сатып алушыєа сауда ўйымына немесе јзірлеуші-фирмаға бару ќажет.

Кјсіпорын - јзірлеуші мекенжайы :

ЖШС ПДЖЗ «Сварко», 140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар қ, Суворова 74 көшесі

Тел. (7182) 52-00-99, 52-01-04,53-15-46,53-06-29

Сайт: www.svarko.kz; e-mail: region@svarko.kz
ЖШС фирма «ПромОснастка УК»

Өскемен қ, Куйбышева, 57А көшесі

Тел./факс (7182)503748, 503790, 503791

e-mail:promosnastkauk@mail.ru, prom@ustk.kz
КЕПІЛДЕМЕЛІК ТАЛОН_________
Пісіргіш трансформатор ТДМ-301

Бўйым серияның нґмірі________________________________

Сату күні «_______» _________________________ 201 ж.
Кепілдік мезгіл сату күнінен 12 ай
Сауда кјсіпорының атауы____________________________

П.О Сатушынын қолы________________

Сатып алушынын қолы___________


Кепілдемелік жґндеу орындалуы туралы белгілер:
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Техникалыќ тґлќўжат, жазбаша арыз, чек немесе басќа ќўжатт сатып алуны растайтын факті болғанда кепілдікке жол беріледі.
22

ТОО ПЗСО «Сварко»


Трансформатор сварочный

ТДМ-301
ПАСПОРТ


  1. Сделано в Казахстане
9. ҚАБЫЛДАУ КҮӘЛІГІ
Пісіргіш трансформаторТДМ-301

Сериалық нөмірі_______________________________________

СТ ЖШС123081945-003-2008 сай болады жјне ќолдануға жарамды болды .

Шыєару күні_______________________201 ж

ОТК штампы_______________________
Қабылдауға жауапты адамның қолы_______________________

21

8.2.Сақтау мерзімі сату фирмалардын қоймаларында,шығару кунынен бастап 24 айдан көп болмау керек, одан асса, қаптамасын шешіп,тексеру керек.

9.КЕПІЛДЕМЕЛІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР*

кјсіпорын - јзірлеуші бўйым техникалыќ шарттар талаптарына сјйкестігіне кепілдік береді, егер тасымалды шарттарын, саќтау және ќанаудыѕ ережелері сақталса, техникалыќ шарттармен жјне осы тґлќўжатпен аныќталєан .

Бўйымның кепілдік мезгілі, сату күнінен 12 ай .

Кепілдік бўйымдарєа таралмайды , егер :

- механикалық заќым немесе контрукцияда бекітілмеген ґзгертулер болса ;

- бґтен ќол іздері немесе ујкіл етімеген сервисті орталыќта жґндеу јрекеті болған жағдайда ;

- бґтен заттар, су немесе шыбын-шіркейлер бұйымның ішіне кірген заќым істеген жағдайда;

- кїтпеген апатпен, ґртпен , тўрмыс факторлармен заќым болғанда;

- бўйым шамадан артыќ жїк тиеуі нјтижесінде бґлшектер сынып қалса.

Сґзсіз белгілерге бўйым шамадан артыќ жїк тиеулеріне жатады: сырт турі ґзгергені , тїр ґзгерту немесе бўйым тїйіндерініѕ бґлшектердіѕ ерігені , ќарайғаны немесе сымдардыѕ оѕашалау кґмірленуі жоєары ќызу јсерінен.


НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Бўйымды қосу алдында нўсќаумен ыќыласты танысыѕыздар . Жұмыс істеуінін ережелерініѕ бўзуы болса, кепілдемелік міндеттемелер сатып алушыныѕ алдында орындалмайды.
* Осы кепілдік бґлімдердіѕ тегін ауыстыруына жјне жґндейтін жўмыстардыѕ орындалуы сатып алушыєа құқық береді , егер сыну јзірлеуші нің қатесінен болса . Кепілдемелік жґндеу ґткізу уақытта, кепілдік мезгілі уаќытша тоќталады .

20


  1. 1. назначение

  2. 1.1. Однопостовой сварочный трансформатор (рис 1) именуемый в дальнейшем «Трансформатор», предназначен для питания одного сварочного поста переменным током частотой 50 Гц при ручной дуговой сварке (резке и наплавке) на переменном токе малоуглеродистых и низколегированных сталей.
  3. 1.2. Трансформатор соответствует требованиям ТУ СТ ТОО 123 081945-001-2007, предназначен для работы в помещениях и в районах с умеренным климатом на открытом воздухе под навесом, с соблюдением следующих условий:


  4. а) интервал температур от -40°С до +40°С;

  5. б)относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре +15°С;

  6. в) высота над уровнем моря не более 1000 м.

  7. 1.3. Не допускается использование трансформатора для работы в среде, насыщенной пылью, во взрывоопасной среде, а также в среде, содержащей едкие пары и газы, разрушающие металлы и изоляцию.

  8. 1.4. Трансформатор предназначен для подключения только к промышленным сетям.


1

2.Технические характеристики

Таблица №1

Марки трансфо-рматоров

ТДМ-161

ТДМ-201

ТДМ-301

ТДМ-401

ТДМ-501

1. Номинальное напряжение питающей сети, В


220220;380

220/380220;380

220/380


380

380/220


380


2.Номинальный сварочный ток, А


160200300400500


3.Пределы регулирования,

А

50...160


60...20080...300

100..400


120..500

4.Номинальный режим работы (ПН) при цикле сварки 5 мин.,%


3560


60

60

60

5.Напряжение

Uхх , В

≤60


≤60

≤60


≤70


≤70


6.Потребляемая мощность кВт , не более

6

7

12

18

25

7.Габаритные размеры LхBхH , мм

320х

245х350


345х

310х470


420х

310х510


450х

370х590


530х

390х680


8.Масса , кг

25

38

58

83

102

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки должен соответствовать приведенному в таблице №2 Таблица №2

Комплектация

Кол-во

Трансформатор сварочный, шт.1

Кабельные разъемы, шт.

Кабель сетевой КГ, м

Маска сварщика, шт.*

Электродержатель, шт*

Паспорт, экз.


1

2

3…4

1

1

1

*комплектуется по специальному заказу

2

6.3. Тоқтамай пісіретін доєа жану уаќыты шектелген (4-ші кесте).

6.4. 220(380 ), желыне ќосуєа арналєан сымдардыѕ ќималары ўсынылады, мыс сымдары кемірек емес :

-2,5 мм2 -ТДМ-161,ТДМ-201 арналған

-4 мм2 -ТДМ-301,ТДМ-401 арналған

-6 мм2 -ТДМ-501 арналған

-пісіретін шынжырєа мыс пісіретін кабель 35-50 6 мм2 ќимамен болу тиіс

Пісіретін кабельдердіѕ ўзындығы жјне ќимасы пісіретін шынжырда кернеудың төменденіуі 2 В шамадан аспау қажет.
7. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ЕТУ

7.1. Трансформатор тоќтаусыз жјне ўзаќ жўмыс істеуі ушін оны кїн сайын және жоспар бойынша қарау қажет, жондеу жұмыстарын керек кезынде істеу үшін

7.2. Жўмыс істеу алдында, ќажетті :

- трансформатордың сыртын қарауға, сыртќы бґлімдердіѕ заќым келгенің байќау үшін жјне жөндеу үшін;

-тоқ журетін болт қосымшыларды тексеру және босаған ретінде оларды тартуға тиіс;

-трансформаторды жерге ќосуын тексеру .

7.3. Үнемі қолданған ретінде трансформаторды айына быр рез келесы профилактикалыќ жўмыстарды ґткізу қажет :

- трансформаторды шаѕдан жјне батпаќтаѕ тазалау , ол үшін ќўрєаќ ќысылєан ауамен їрлеп тазарту, ал ќол тиетің орындарды таза жўмсаќ шуберекпен сїрту ;

- ќажетті болса заќымдалєан орындарды бояу , алдын ала тоттан жјне майдан оларды тазалап ;

-барлыќ - ќосуларды тексеру жјне оларды тарту;

-электр тїйіспелерініѕ сенімділігің тексеру;

-їш айда бір рет оѕашалау кедергісі тексеру .
8. САҚТАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

8.1. Трансформаторларды жылы,жел журетін ғимараттардын ішінде саќтау керек, ауа температурасы жанында 5°-тен 40°-қа дейін жјне ауа салыстырмалы дымќылдыєы 80% -дан кґбірек болмау керек,25°С. Трансформатормен коррозия шығаратын бу материалды сақтауға тиім салынады.


19

5.8. Жўмыс кїштенуі жјне трансформатордың бос жїру кїштенуі ќауіпті, сондыќтан саќтыќ шаралар қабылдану керек, тоқ журетын екінші электр тізбегі бґлімдерін пісіруші денесімен шектесуге мїмкіншілік болмау тиіс, соныѕ ішінде электродты ауыстырып уақытта.

5.9. Пісіретін доєа сјулеленуінеѕ, металдын щашүінен пісіруші ќолына арнайы ќолєаптарды киіу тиіс, ал денесыне – арнайы киім киіу керек.

5.10. Пісірілген тігісті тазартқанда ќажетті қорєау козілдіріктерді ќолдану керек.

6.ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

6.1. Трансформаторды қолдану алдында оның қосату орнын ўйымдастырыѕыздар ( бґліп тўратын ќалќандағы автомат ажыратќыш немесе қосқыш орналасќан ).

6.2. Трансформаторды бірінші рет қосу алдында немесе ўзаќ уаќыт қолданбағанда, сонымен ќатар трансформаторды орнынан қозғалтқанда ќажетті :

- трансформаторды шаѕдан тазалау керек , ќўрєаќ ќысылєан ауамен їрлеп;

- 1000 В мегаомметрмен оѕашалауы кедергісін тексеру керек, бірінші жјне екінші ќайтара шыєарулары трансформатордың корпусымен салыстырмалы10 Мом өнанкем болмау тиіс. Егер оѕашалауының кедергісі мїмкіндік маєынасынан тґмен болса, трансформаторды кептіруге қажет ;

- ќосудыѕ барлыќ лайыќты ќима кабелімен орындау қажет жјне тїйіскен ќысымдарды тартуға тиіс;

- трансформаторды жерге ќосу ;

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! ЖЕРГЕ ҚОСПАЙ, ТРАНСФОРМАТОРДЫ ҚОСУҒА ТИІМ САЛЫНАДЫ!

-электрлік сымдарды жјне контактілерді тексеру қажет; бір кабель екіншіне тимеуіне кґз жеткізү тиіс, қосылған электр ұстатқыш және екінші кабельдін шығалуры бір уаќытта металл бетіне тимеу қажет ;

-жумыс кернеулiгiң қосу желің трансформатордың тґлќўжатында немесе корпусында кґрсетілгенге сјйкестігің тексеру қажет;

- желыне ќиыстырып ќосуға арналған трансформатордың ауыстырып ќосќышты 220 В немесе 380 В бұруға тиіс.

220 В қосылып тұрған ауыстырып ќосќышты 380 В желіне ќосуға ТИІМ САЛЫНАДЫ!
18

4.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Трансформатор представляет собой передвижную установку с естественным воздушным охлаждением в однокорпусном исполнении, обеспечивающую процесс сварки на переменном токе. Общий вид трансформатора представлен на рисунке 1, схемы электрические принципиальные приведены на рисунке 2 и 3.Рисунок 1 – Трансформатор сварочный


 1. Корпус

 2. Указатель сварочного тока

 3. Сетевой переключатель «220-0-380»*

 4. Ввод сетевого кабеля

 5. Ручка транспортирования

 6. Регулятор сварочного тока

 7. Болт заземления

 8. Колеса транспортировочные

 9. Панельные разъемы на изделие и электродержатель


*Сетевой переключатель установлен только в модификации для комбинированного подключения к сети 220/380В.

3Рисунок 2 – Схема электрическая принципиальная трансформатора с комбинированным вариантом подключения к сети 220/380В

Рисунок 3 – Схема электрическая принципиальная трансформатора с вариантом подключения к сети 220В или 380В.
В связи с постоянной работой по совершенствованию трансформатора в его конструкцию могут быть внесены изменения , не влияющие на технические характеристики изделия.
4

4.2.Трансформатор, модификациясына байланысты јртїрлі ќосу тїрлері болады: кїштенуі 220,380 В , немесе ќиыстырылєан 220|380 В .

4.3. Трансформатор магнит өткізгіштен, трансформаторлыќ орамалардан, магниттік шунттан , тоқты азайтып – көбейтетін штоктан , ќаптамадан тұрады .

4.4 Орамалардыѕ. катушкасы ПСДТ бґлектенген мыс немесе АПСД алюминии сымынан орындалєан, диэлектрлік салулар арќасында магнит өткізгішке бекітілген . Трансформаторлардың орамалары МЛ -92 электр техникалыќ лакпен дымќылданєан.


4.5. Магнит өткізгіш, электр техникалыќ жапыраќ болатынан жиналєан, жуандыќпен 0,35 немесе 0,5 мм .

4.6. Магниттік шунт арќылы пісіретін ток азайып-көбейеді ( шток арқылы, трансформатордын жоєарєы бґлімінде орналасќан) трансформатор — орамалары қозғалмас ретінде.

4.7. Көтерү үшін трансформатор туткалармен жабдыќталєан, трансформатордың алдынғы панелінде орналасќан.
5.ҚАУІПСІЗДІК ӨЛШЕМ НҰСҚАҰЫ

5.1. Дайындағанда, ќызмет еткенде жјне трансформаторды қолдану уақытта барлыќ талаптарын саќтау ќажет: « Тўтынушылардыѕ электр ќондырєыларыныѕ техникалыќ ќанау ережелеріѕ » жјне « Тўтынушылардыѕ электр ќондырєыларыныѕ қауіпсіздік техникалық ережелеріѕ »; ґрт ќауіпсіздік талаптарың .

5.2. Электрлік тоқ денеге тимеу үшін, трансформаторды сенімді жерге ќосу ќажет ( жерге ќосу болты трансформатордың артқы панеліндеорналасқан );

5.3. Трансформатордың екінші орама ќысымы , сым ќосылатын , бўйымєа баратын ( қайтара баратын сым ) жјне пісіретін їстелде ( таќта) сенімді жерге ќосылу тиіс;

5.4. Бір трансформатордың жерге ќосқышын, басқа трансформаторға қосуға болмайды;

5.5. Трансформаторды ќаптамасыз ќолдануға тиім салынады;

5.6. Трансформаторды орнынан қозғалтуға және бөлшектерге бұзу,алдымен жүйеден ажыратпай болмайды;

5.7. Трансформатор сґндірілген боп есептеледі , егер желілі автомат ажыратќыш немесе бґліп тўратын ќалќанда орналасқан басқа сґндіргіш сґндірілген болса .


172 Сурет – Трансформатордың электр принципиалдық схемасы

220|380 В ќиыстырылєан тїрі

3 Сурет – Трансформатордың электр принципиалдық схемасы 220 В немесе 380 В қосатын тїрі.

Трансформаторды ґзгерту жұмысымен байланысты, оның конструкциясына аздап өзгеріс болуы мүмкін, бўйымның техникалыќ мінездемелері әсер етпейтін.


16

4.2. Трансформатор, в зависимости от модификации предусматривает различные варианты подключения напряжения сети : 220 , 380В, или комбинированный 220/380В.

4.3. Трансформатор состоит из магнитопровода , сердечника , трансформаторных обмоток – первичной и вторичной , магнитного шунта , регулировочного винта , кожуха.

4.4. Катушки обмоток выполнены из изолированного медного провода марки ПСДТ или алюминиевого провода АПСД и неподвижно закреплены на магнитопроводе с помощью диэлектрических прокладок. Обмотки трансформатора пропитаны электротехническим лаком

МЛ-92.

4.5. Магнитопровод трансформатора, собран из листов электротехнической стали , толщиной 0,35 или 0,5 мм и выполнен в виде бесшпилечной конструкции.

4.6. Регулирование сварочного тока производится посредством магнитного шунта (путем вращения рукоятки регулировочного винта , расположенного в верхней части трансформатора) при неподвижных обмотках трансформатора.

4.7. Для удобства перемещения трансформатор снабжен ручками , размещенными на лицевой и задней панели трансформатора.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При подготовке, обслуживании и эксплуатации трансформатора необходимо соблюдать: все требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»; требования пожарной безопасности.

5.2. Для исключения поражений электрическим током корпус трансформатора необходимо надежно заземлить (болт заземления находится на корпусе трансформатора);

5.3. Зажим вторичной обмотки трансформатора , к которому подключается провод, идущий к изделию (обратный провод) и сварочный стол (плита) также должны быть надежно заземлены;

5.4. Запрещается использовать заземление одного трансформатора для заземления другого;

5.5. Эксплуатация трансформатора без кожуха запрещается;

5.6. Запрещается переносить и разбирать трансформатор, не отключив его от сети;


5.7. Трансформатор считается отключенным, если отключен сетевой автоматический выключатель или другое отключающее устройство на распределительном щитке.

5

5.8. Рабочее напряжение и напряжение холостого хода трансформатора также опасны, поэтому должны быть предприняты меры предосторожности, исключающие возможность соприкосновения тела сварщика с токоведущими частями вторичной электрической цепи, в том числе при смене электрода.

5.9. Для предохранения от излучения сварочной дуги, а также брызг расплавленного металла руки сварщика должны быть защищены рукавицами, а тело – специальной одеждой.

5.10. При зачистке сварочного шва от шлака необходимо использовать защитные очки с прозрачными стеклами.

6.Подготовка трансформатора к работе

6.1. Перед началом эксплуатации трансформатора организуйте пост его подключения (распределительный щит, на котором расположен автоматический выключатель или рубильник).

6.2. Перед первым пуском трансформатора или перед пуском трансформатора, длительное время не бывшего в употреблении, а также при изменении места установки трансформатора необходимо:


 • очистить трансформатора от пыли, продув его сухим сжатым воздухом;

 • проверить мегаомметром на 1000 В сопротивление изоляции трансформатора, которое между первичными и вторичными выводами и выводов относительно корпуса должно быть не менее 10 Мом. В случае снижения сопротивления изоляции ниже допустимого значения трансформатора следует просушить;

 • выполнить кабелем соответствующего сечения все соединения и затянуть все контактные зажимы;

 • заземлить трансформатора;

ВНИМАНИЕ! БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
 • проверить состояние электрических проводов и контактов; убедиться, что концы рабочего кабеля не касаются один другого, присоединенный электродержатель и конец второго рабочего кабеля не касаются одновременно металлической поверхности;


 • проверить соответствие напряжения сети напряжению, указанному в паспорте трансформатора и на его корпусе;

 • для трансформатора, предусматривающих комбинированное подключение к сети, установить сетевой переключатель в положение, соответствующее напряжению сети (220В или 380В).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать сетевой переключатель в положение 220В при подключении к сети 380В!

6

4.ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ПРИНЦИБЫ

4.1. Трансформатор — бір корпуста орналаскан, ґзгергіш токпен дјнекерлеу процессын ќамтамасыз ету үшін арналған аппарат, табиєи јуедегі салќындаумен суытылады. Трансформатордың жалпы тїрі 1суретте келтірілген, электрлік схемалар 2 жјне 3 суретте орналасқан1-ші сурет – Пісіргіш трансформатор


 1. Корпус

 2. Пісіретін ток кґрсеткіші

 3. Желілі ауыстырып ќосќыш «220-0-380»*

 4. Желілі кабель

 5. Көтеру үшін арналєан тұтқа

 6. Пісіретін ток реттеуіші

 7. Жерге қосатын болтор

 8. Дөнгелектер

 9. Бўйымєа панельдік қосулар жјне электродұстатқыш


*желілі ауыстырып ќосќыш, тек ќана *220|380В модификацияда қиыстырып ќосуєа орналасқан.
15

2.ТЕХНИКАЛЫҚ МІНЕЗДЕМЕЛЕР

№1 кесте

Трансформаторлардың түрлері

ТДМ-161

ТДМ-201

ТДМ-301

ТДМ-401

ТДМ-501

1.Номиналды кїштенуі, В

2.Номиналды пісіретін ток,А

3.Тоқтың өзгерту шектері,А


4.Номиналды жўмыс тјртібі ( ПН ) 5 мин дјнекерлеу циклы жанында .,%

5.Кїштенуі

Uхх , В

6.Ќажетті ќуаттылыќ,кВт , көп емес

7.Габарит мґлшерлеріLхBхH , мм

8.Салмағы , кг


220
160
50...160

35

≤60

6

320х

245х350
25

220;380

220/380

200
60...200

60

≤60

7

345х

310х470
38

220;380

220/380

300
80...300

60

≤60

12

420х

310х510
58

380

380/220

400
100..400

60

≤70

18

450х

370х590
83

380
500
120..500

60

≤70

25

530х

390х680
102

3.ЖИНАҚТАУЛЫҚ

Келтірілген жеткізу жинаєы №2 кестедегы тиісті талаптарға сай болу керек

№2 кесте

Жинақтауы

Кол-во

Пісіргіш трансформатор, саны

Кабелдік қосулар, саны

Желілі кабель КГ, м

Пісірушінің маскасы, саны*

Электрод ұстатқыш, саны*

Куәлік, саны.

1

2

3…4

1

1

1

*арнайы тапсырыспен жинақталады

14

6.3. Время непрерывного горения сварочной дуги ограничено (см.таблицу №1п.4).

6.4. Рекомендуемые сечения проводов для подключения к сети 220 (380В), медные не менее :

-2,5 мм2 для моделей ТДМ-161 , ТДМ-201;


-4 мм2 для моделей ТДМ-301 , ТДМ-402;

-6 мм2 для модели ТДМ-501;

- к сварочной цепи медный сварочный кабель сечением 35-50 мм2.

Длина и сечение сварочных кабелей должны выбираться такими , чтобы падение напряжения в сварочной цепи , не превышало 2В.


 1. Техническое обслуживание

  1. 7.1. Для обеспечения бесперебойной и длительной работы трансформатора необходимо периодически производить его визуальный осмотр и своевременно устранять выявленные неисправности.

  2. 7.2. Перед началом работы необходимо:

 • произвести внешний осмотр трансформатора для выявления случайных повреждений отдельных наружных частей и устранить замеченные неисправности;

 • проверить состояние болтовых соединений токоведущих частей и подтянуть ослабленные контакты;

 • проверить заземление трансформатора.

  1. 7.3. При постоянной эксплуатации трансформатора необходимо один раз в месяц производить следующие профилактические работы:

 • очистить трансформатор от пыли и грязи, для чего продуть его струей сухого сжатого воздуха, а в доступных местах протереть чистой мягкой ветошью;

 • в случае необходимости подкрасить поврежденные места, предварительно очистив их от ржавчины и обезжирив;

 • проверить и подтянуть все резьбовые соединения;

 • проверить состояние и надежность электрических контактов;

 • один раз в три месяца проверить сопротивление изоляции.

8. Правила хранения
  1. 8.1. Трансформатор должен храниться в сухом вентилируемом помещении при температуре от -25°С до +45°С и относительной влажности не более 80% при температуре 15°С. Категорически запрещается хранить в одном помещении с трансформатором материалы, испарения которых способны вызывать коррозию (кислоты, щелочи и др.)


  2. 7

  3. 8.2.Срок хранения на складах предприятий торговли не более 24 месяцев от даты выпуска, после чего необходимо снять кожух трансформатора и произвести его ревизию.


10. Гарантийные обязательства*

  1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, правил хранения и эксплуатации, установленных техническими условиями и настоящим паспортом.

  2. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 (двенадцать) месяцев.

  3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие:

 • механические повреждения или несанкционированные изменения конструкции;

 • следы постороннего вмешательства или была произведена попытка ремонта в неуполномоченном сервисном центре;

 • повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;

 • повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;

 • неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей выход из строя узлов и деталей.

К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: изменения внешнего вида, деформация или оплавление деталей узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры.


Внимание! Перед пуском изделия в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Нарушение правил эксплуатации влечет за собой прекращение гарантийных обязательств перед покупателем.
* Настоящая гарантия дает покупателю право на бесплатную замену дефектных частей и выполнение ремонтных работ, если поломка произошла по вине изготовителя. Срок гарантии приостанавливается на время проведения гарантийного ремонта.


8

1. ТАҒАЙЫНДАУ

1.1. Бір посттық пісіргіш трансформатор (1 сурет) бўдан былай « трансформатор » деп аталынєан, 50 Гц жиілікпен ґзгергіш токпен пісіретін ќоректену їшін арналєан ( кесуге жјне пісіруге ) ґзгергіш токта аз кґміртегілі және төмен қосылған элемент болаттарды ќолдыќ доєалыќ дјнекерлеуге жасалған.


1.2. Реостат СТ ЖШС 123 081945-001-2007 талаптарына сай болады жјне жабыќ гимараттардын ішінде жумыс істеуге арналган немесе ќалќа астында ашыќ ауда, атмосфералыќ тўнбалардыѕ јсерінен жјне кїннің радиациясынан сактайтын, биікте теѕіз деѕгейініѕ їстінде 1000 м .

а) реостат біркелкі ауа райында, -40-тен +40°-ке дейын температура аралыктарында жўмыс істеу їшін арналєан

б) ауа салыстырмалы дымќылдыєы 80% коп емес +20°С болуы тиіс .

1.3. Шаѕға толған , жарылыс ќаупті бар жерде , сонымен ќатар, улы булар жјне газдар ауада, металдарды жјне оѕашалауды ќирататын жерде жўмысќа арналєан трансформаторды ќолдануға рўќсат етілмейді

1.4. Трансформатор тек ќана өнеркјсіп желілерге ќосу їшін арналєан .

13

9.Свидетельство о приемке
Трансформатор сварочный ТДМ-301
Серийный номер _________________________ соответствует техническим условиям СТ ТОО 123081945-001-2007 и признан годным для эксплуатации
Дата выпуска ____________________201 г.

Штамп ОТК ____________________

Подпись ответственного лица __________________________

9

При возникновении неисправностей изделия в течение гарантийного срока покупателю необходимо обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие или на фирму - изготовитель.
Адрес предприятия-изготовителя:
ТОО ПЗСО «Сварко», 140000, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Суворова, 74

Тел. (7182) 52-00-99, 52-01-04,53-15-46,53-06-29

Сайт: www.svarko.kz; e-mail: region@svarko.kz
ТОО фирма «ПромОснастка УК»

г.Усть-Каменогорск, ул.Куйбышева, 57А

Тел./факс (7182)503748, 503790, 503791

e-mail:promosnastkauk@mail.ru, prom@ustk.kz
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _________
Трансформатор сварочный ТДМ-301

Серийный номер изделия ________________________________


Дата продажи «_______» _________________________ 201 г.

Срок гарантии 12 месяцев от даты продажи
Наименование

предприятия торговли _____________________________

М.П. Подпись продавца _______________

Подпись покупателя ______________

Отметки о выполнении гарантийного ремонта:


 1. _________________________________________________

 2. _________________________________________________

 3. _________________________________________________


Гарантийный талон действует при наличии технического паспорта на изделие, накладной, чека или иного документа, подтверждающего факт покупки, письменной претензии или заявления.

10

ЖШС ПДЖЗ «Сварко»

Пісіргіш трансформатор

ТДМ-301
ТӨЛҚҰЖАТ

Қазақстанда жасалған