reforef.ru 1
ИД “ЕЛАНА ЕВРОФОНД” АД (в ликвидация)


Условия и ред за получаване

на
пълномощни чрез електронни средства
Акционерите в ИД „ЕЛАНА Еврофонд” АД (в ликвидация) имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува на общото събрание от тяхно име.
Писменото пълномощно трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство. В него трябва да бъдат посочени следните данни:


  • Данни за акционера и пълномощника;

  • Брой на акциите, за които се отнася пълномощното;

  • Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане;

  • Предложения за решения по всеки от въпросите в дневния ред;

  • Начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

  • Дата на пълномощното и подпис на упълномощителя.


Образец на пълномощното за гласуване чрез пълномощник е публикувана на интернет страницата на дружеството – www.elana.net/
Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства. В този случай следва пълномощното да бъде саморъчно подписано, нотариално заверено, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да се изпрати на електронен адрес borisova@elana.net .
Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на това Общо събрание на акционерите на дружеството, следва да уведоми за това дружеството и да предостави оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на събранието, на адрес гр. София, бул. „България” № 49, бизнес център „Витоша”, ет. 6.
Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите относно постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.