reforef.ru 1 2 3 4 5

Зерттеудің ғылыми жаңалығы мен теориялық мәнділігі

1.Болашақ туризм мамандарын қазақ этнопедагогика материалдарын экскурсиялық үдерісте пайдалануға даярлудың теориялық және ғылыми-әдістемелік негіздері алғаш рет жасалды.

2.Болашақ туризм мамандарын экскурсиялық үдерісте қазақ этнопедагогика материалдарын пайдалануға даярлықтарының моделі жасалып, оның өлшемдері мен көрсеткіштері және қалыптасу деңгейлері айқындалды.

3.Болашақ туризм мамандарын экскурсиялық үдерісте қазақ этнопедагогика материалдарын пайдалануға даярлаудың жаңа кредиттік технологиялық оқыту жүйесі бойынша әдістемесі жасалып, оның тиімділігі эксперимент жүзінде тексеріліп дәлелденді.

4.Қазақ этнопедагогика материалдары қолданылған этнографиялық экскурсиялар жүйесінің мазмұны даярланды.(Отандық және шет елдік туристерге арналған.)

Зерттеудің практикалық маңыздылығы

Зерттеудің нәтижелері бойынша жоғары оқу орынының студенттеріне арналған “Экскурсиятану негіздері” атты оқу құралы, «Қазақ этнопедагогика материалдарын экскурсия үдерісінде пайдалану негіздері” атты арнайы курс бағдарламалары жарық көрді. Сонымен қатар шетелдік және отандық туристерге арналған экскурсоводтың портфеліне жинақталған «Армысың әз Наурыз», «Қазақ халқының шежіресі», «Қазақ халқының салт дәстүрлері», «Қазақ халқының әдеп-ғұрыптары», «Қазақи дәстүрлі баспана», «Қазақтың ұлттық дастарханы», «Қазақ халқының ұлттық қол өнер туындылары.(Шеберлер аулына саяхат)» атты этнографияляқ экскурсиялардың әдістемелері даярланған. Зерттеу нәтижелері жоғары оқу орындарында болашақ экускурсоводтарды дайындауда және туризм мамандарының кәсіби білімін жетілдіретін курстарда пайдаланылады.

Қорғауға мынадай қағидалар ұсынылады

1.Болашақ туризм мамандарының экскурсия үдерісінде туризм субъектілеріне этнографиялық білім мен тәрбие беру мақсатында қазақ этнопедагогика материалдарын пайдалануға кәсіби даярлықтарын қалыптастырудың теориялық және ғылыми-әдістемелік негіздерін анықтаудың мазмұндық сипаттамасы;


2.Болашақ туризм мамандарының экскурсия үдерісінде қазақ этнопедагогикасы материалдарын пайдалануға даярлықтарын қалыптастыру моделінің негізделуі және оны сипаттайтын өлшемдері мен көрсеткіштері;

3.Болашақ туризм мамандарының экскурсия үдерісінде қазақ этнопедагогикасы материалдарын пайдалануға даярлықтарын қалыптастыру әдістемесінің негізделуі; болашақ экскурсоводтардың қазақ этнопедагогика материалдарын кәсіби іс-әрекетте пайдалануға даярлықтарын арнайы пәндерді оқыту үдерісінде қалыптастырудың формалары мен әдістері негізделеді,

4.Болашақ туризм мамандарының экскурсия үдерісінде туризм субъектілеріне этнографиялық білім мен тәрбие беру мақсатында қазақ этнопедагогика материалдарын пайдалануға әдістемелік даярлықтарын қалыптастырудың ғылыми-әдістемелік нұсқаулары.

Зерттеу нәтижелерінің дәлелділігі мен негізділігі алғашқы әдіснамалық және теориялық көзқарастармен; практикалық жұмыс мазмұнының ғылыми аппаратқа сәйкестілігімен; зерттеу проблемасын зерделеуде зерттеу міндеттеріне барабар әдістер кешенін пайдаланумен; зерттеу деректерінің дәлелділігімен; тәжірибелі-әдістемелік

жұмыстарының жоспарлы кезеңділігімен; ұсынылған әдістеменің тиімділігімен; бастапқы және соңғы көрсеткіштердің нәтижелерін қорытындылауымен; олардың тиімділігін тәжірибелі-әдістемелік жұмыстар арқылы тексеруімен және оқу-тәрбие үдерiсіне кешенді ендірілуімен дәлелденді.

Зерттеу базасы. Тәжірибелік-эксперимент жұмысы Абай
атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде, Туран унивеситетінде, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде және Шет тілдер және іскерлік карьера университетінде жүргізілді.

Зерттеу нәтижелерін сынақтан өткізу және практикаға ендіру эксперимент барысында жүзеге асты және халықаралық (Алматы, 1999, 2001, 2005; Астана, 2007, Тараз, 2007; Шымкент, 2004; 2006; 2007; Ресейдің Мәскеу, 2007;), республикалық ғылыми-практикалық (Көкшетау, 2006; Кентау, 2006), ғылыми-теориялық конференцияларда; республикалық педагогикалық оқуларда (Шымкент, Алматы, Түркістан, Кентау 1999-2007) М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің,

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің жыл
сайынғы өтетін конференцияларында, ғылыми-әдістемелік семинарларында, мерзімді ғылыми-педагогикалық басылымдарда және жинақтарда
көрініс тапты. Зерттеу нәтижелері Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің, Шет тілдер және іскерлік карьера университетінің оқу үдерісіне және т.б. туризм мамандарын даярлау практикасына ендірілді.

Зерттеу материалдары бойынша 23 еңбек жарияланды, соның ішінде
1 оқу құралы, 22 ғылыми-әдістемелік мақалалар мен баяндамалардың материалдары баспадан шығарылды.

Диссертацияның құрылымы. Диссертация кіріспеден, екі бөлімнен, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан тұрады.

Кіріспе бөлімінде зерттеудің өзектілігі, мақсаты, объектісі, пәні, міндеттері, болжамы, әдіснамалық негіздері, әдістері мен негізгі кезеңдері беріледі, ғылыми жаңалығы, практикалық мәні, қорғауға ұсынылатын қағидалар мазмұндалады.

«Болашақ туризм мамандарының кәсәби іс – әрекетке даярлығын қалыптастырудың теориялық негіздері» атты бірінші тарауда кәсіби іс–әрекетті қалыптастырудың мәні, оның құрамы, құрылымы мен болашақ туризм мамандарының кәсіби іс-әрекетке даярлығын қалыптастырудың педагогикалық, психологиялық ерекшеліктері зерттеудің теориялық негізі тұрғысында қарастырылады және жоғары оқу орындарында болашақ туризм мамандарын кәсіби даярлаудың бүгінгі жағдайы мен қазақ этнопедагогика материалдарын пайдалануға кәсіби даярлықтарын қалыптастыру моделі айқындалады.

«Жоғары оқу орнының оқу-тәрбие үдерісінде болашақ экскурсоводтарды қазақ этнопедагогикасы материалдарын пайдалануға даярлау әдістемесі» атты екінші тарауда болашақ экскурсоводтардың қазақ этнопедагогика материалдарын кәсіби іс-әрекетте пайдалануға даярлықтарын арнайы пәндерді оқыту үдерісінде қалыптастырудың формалары мен әдістері негізделеді, тәжірибелік-эксперимент жұмысының әрбір кезеңдеріндегі нәтижелері көрсетіліп, ғылыми-әдістемелік ұсыныстар беріледі.


Қорытындыда зерттеудің нәтижелері, тұжырымдары мен ғылыми-әдістемелік ұсыныстар беріледі.

Қосымшада болашақ экскурсоводтардың қазақ этнопедагогика материалдарын пайдалануға әдістемелік даярлықтарын қалыптастыру үдерісінде пайдаланылған оқу материалдарының мазмұны көрініс табады (А, Б,В,Г,Д қосымшалары).
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
Жоғары оқу орнының кәсіби маман даярлаудағы басты мақсаты - алдыңғы қатарлы жастар тәрбиелеу, адамзаттың мәдени және өнегелік деңгейі мен оның кәсіби ой-өрісін арттыру, жоғары кәсіби білімді маман иелерін қазіргі заман талабына сай дайындау.

Болашақ туризм мамандарын дайындауда, атап айтқанда олардың болашақ кәсіби іс-әрекетте (экскурсияда) қазақ этнопедагогика материалдарын пайдалануға әдістемелік даярлығын қалыптастыру мәселесін теориялық-әдіснамалық тұрғыда біз екі аспектіде қарастыруға талпыныс жасадық (психологиялық және педагогикалық), онда аталған кәсіби іс – әрекетке даярлықтың негізін, экскурсовод кәсібі үшін маңызды оның нақтылығы мен құрылымын анықтауға мүмкіндік беріледі және осы негізде туризм мамандығы студенттерін кәсіби теориялық, кәсіби өндірістік оқыту үдерісінде болашақ кәсіби іс-әрекетте қазақ этнопедагогика материалдарын пайдалануға әдістемелік даярлығын қалыптастырудағы олардың кәсіби оқу, кәсіби танымдық белсенділігін арттырудың әдіс-тәсілдері талданды.

Сондықтан экскурсия үдерісінің барысында отандық (олардың ішінде барлық жастардағы қала тұрғындарының) сонымен қатар әсіресе шет елдік туристердің аса танымдық экзотикалық қызығушылығын тудыратын этнопедагогикалық экскурсиялық материалдардың (Қазақстан халықтарының және қазақ халқының әдеп-ғұрпы, салт-дәстүрі, қазақ халқының көне шежіресі, Қазақстанның тарихи мұралары мен мәдениеті) мазмұндық сипаттамасын студенттер кредиттік технология жүйесінің талаптарына сай аудиториялық дәрістік және практикалық сағаттардың күрт қысқаруына байланысты өздігінен орындайтын жұмыстар тапсырмасы ретінде даярлап, СОӨЖ сабақтарында талқылайды. Бүгінгі білім беру жағдайында қазақ этнопедагогикасы материалдарын оқу-тәрбие үдерісінде ретсіз, жүйесіз қолдану салдарынан ұлттық мұраның мән-маңызына нұқсан келуде. Ал біздің тәжірибемізде болашақ экскусоводтарды экскурсия үдерісінде этнопедагогика материалдарын пайдалануға әдістемелік даярлау жұмысымыз, оқу үдерісімен қатар негізінен әр студентпен жеке дара, және топтық әдістермен оқытушылардың басшылығымен өткізілетін аудиториядан тыс сабақтарда, курстық және дипломдық жұмыстарды орындау барысында, ғылыми жобалар дайындауда, ғылыми конференцияларға арнайы баяндамалар дайындау барысында өткізіледі. Ал өндірістік практика кезінде мүмкіндігінше нақты материалдар негізінде, мерекелік тойларға (Наурыз мерекесі), үйлену, қыз ұзату, құда түсу тойларына қатысу арқылы даярлық үдерісі бейне таспаға түсіріліп өткізіледі, бұл шаралар оқу үдерісінен тыс, оқытушылардың және студенттердің өзіндік кәсіби танымдылығының, белсенділігінің арқасында жүргізіледі. Демек қазіргі жаңа кредиттік технология жағдайында бұл құбылыстың әрі қарай даму мүмкіндігі күшейе түспек, оған оқытушылар да, студенттер де әдістемелік жағынан даяр болуы қажеттігі туындайды.


Осы қарастырылған мәселелерге жасалған теориялық - әдіснамалық талдау нәтижесі бізге төмендегідей тұжырымдар жасауға негіз болды:

1. Жоғары оқу орындарында болашақ туризм мамандарының кәсіби іс-әрекетке даярлығын қалыптастыруда қазіргі кәсіби оқу үдерісін жаңа кредиттік технология жүйесінің талаптарына сай құрудың теориялық-әдіснамалық және кәсіби танымдық, кәсіби шығармашылық негізі болып адамның кәсіби дамуы, оның жеке кәсіби құзіретті, толерантты тұлға ретіндегі қоғамдағы орны, қоғамның материалдық және рухани байлығын дамытудағы, баянды етудегі адам іс-әрекетінің рөлі, адам іс-әрекетінің мақсаттылығы мен қайта құру сипаты табылады.

2. Шығармашылық деңгейге көтерілген өзіндік кәсіби оқу-танымдық іс- әрекеттегі белсенділік, іс-әрекеттің өзгертуіндегі сипат алғанын байқатады. Оның шығармашылық маңызы әрқашан да жаңаның келуімен, іс-әрекеттегі стереотипінің, жағдайының өзгеруімен байланысты.

3. Кәсіби іс-әрекеттің міндетті түрі мен оның ерік түрін таңдау ерекше маңызға ие болады, онда студент кәсіби іс-әрекеттің мақсатын да, құрылымын да өзі таңдай алады. Бұның бәрі кәсіби оқыту процесінде де, оқу мен өндірістік іс- әрекеттің өзара байланысында да жүзеге асады.

4. Студенттің кәсіби еңбекпен, өзара қарым-қатынаспен, қоғамдық іс-әрекетпен байланыс жағдайында кәсіби танымдық үдерістердің белсенділігі, жан-жақты іс-әрекеттер тәжірибесінен студенттердің жетілуі интенсивті іске асады.

5. Оқытушы мен студенттің іс-әрекетіндегі белсенділікті күшейтуде олардың арасындағы жағымды қарым-қатынас үлкен роль атқарады, ол студенттің белсенділігін, дербестілігін, оның тұлғалық ұстанымына шығуын қамтамасыз етеді.

6. Оқу мен оқытуда оқытушы мен студенттің субъектаралық қарым- қатынасы аса маңызды: олар оқытушы мен студенттің іс-әрекетінің күш бірлігін, әрекет бірлігін, әрекеттегі өзара байланысты қамтамасыз етеді.

7. Студенттердің танымдық қызығушылығы, оның оқуына іштей және сырттай жағымды жағдай туғызатын кәсіби танымдық іс-әрекетті қалыптастыруда әсерін тигізеді. Кәсіби танымдық қызығушылық оқытудың объективті шынайы бағаларын анықтайды, оқуға күш, жеңілдік, екпін, қозғалыс, іс-әрекеттің өнімділігін, оған даралық мән, үстемді, кәсіби оқу-танымдық іс- әрекетке жағымды интеллектуалды – эмоциялық рең береді.


8. Қазіргі кезде өздігінен кәсіби оқу іс-әрекетін белсендірудің әлсіздігі байқалады: әрбір оқытушының әдістемелік жағы; топтың барлық оқытушыларының іс-әрекетіндегі синхрондық немесе әркелкілік; оқытушы іс- әрекеті стилінің студентке әсері; әр түрлі сабақтарда студент іс-әрекетінің өзгеруі; оқытушының студенттермен қарым-қатынасы және оның студенттердің өздігінен жұмыс жасау қабілетіне әсері; сабақтағы студенттердің басым әрекеттері; кәсіби танымдық белсенділігінің, кәсіби қызығушылығының әр түрлі сабақтағы тұрақсыздығы, топтағы ұжымдық қатынастың сипаты, оның әр дәрежеде көрінуі.

Осы тұжырымдамаларға байланысты болашақ экскурсоводтарды даярлау, олардың кәсіби іскерлігін қалыптастыру мәселелері – кезек күттірмейтін өзекті қоғам талабы. Осы орайда, біз болашақ туризм мамандарының экскурсия үдерісінде қазақ этнопедагогика материалдарын пайдалануға әдістемелік даярлығын қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделін жасадық (1-сурет).

Модель болашақ туризм мамандарының кәсіби сапасына қойылып, зерттеу идеясын болашақ туризм мамандарының экскурсияда қазақ этнопедагогикасы материалдарын пайдалануға әдістемелік даярлығын қалыптастыруды оңтайландыру мәселесі бойынша, осы қарастырылып жатқан проблемаға студенттерді тұтас бір кәсіби дайындау жүйесін құруда негізгі рөл атқарады. Онда кәсіби ақпараттық этнопедагогикалық материалдар мен кәсіби даярлық мәселелері басым қарастырылатындықтан - болашақ кәсіби экскурсоводтарда мотивациялық компонент, осы тұрғыда кәсіби танымдық, кәсіби бейімділікке, белсенділікке, құзіреттілікке арнайы талап болатындықтан мазмұндық компонент, сонымен қатар арнайы бағытталған кәсіби білім, біліктілікті, дағдыны тәжірибеде пайдалана білу болғандықтан болашақ экскурсоводтарға іс-әрекеттік пен рефлексивтік компоненттер болуы қажеттілігін модельде ескердік.

Мотивациялық компонент – оқытушы әрекеттерінің болашақ экскурсоводтардың кәсіби танымдық қызығушылығына әсер ететін жағдайлары, жағдаяттары (мамандық туралы алғашқы тәжирібелік ой-толғанысы) және өзара қатынас жолдарын алдын-ала білуі мен студенттер бойында қалыптасатын кәсіби сапаны дұрыс таңдауы және нәтижесін көрсетуінде. Сонымен қатар болашақ экскурсоводтардың бойында кәсіби қасиеттерді (кәсіби білімділік пен біліктілік денгейі, кәсіби шеберлік және құзіреттілік, кісіби танымдық қызуғушылық, толеранттылық, борыштылық,


ұлттық сана және т.б.) қалыптастыруға жағдай туғызуында. Кәсіби оқыту процесі арқылы болашақ экскурсоводтарды экскурсия үдерісінде қазақ этнопедагогика материалдарын пайдалануға әдістемелік даярлығын


Болашақ экскурсоводтардың этнопедагогика материалдарын пайдалануға даярлықтарын қалыптастыруға бағытталған оқу үдерісін ұйымдастыру
Болашақ экскурсоводтардың

кәсіби-даярлығын қалыптастыратын оқу-процесі


Оқытушының
іс-әрекеті

Студенттердің

іс-әрекеті


Компоненттер Өлшемдер Көрсеткіштер
1-сурет – Болашақ экскурсоводтардың этнопедагогика материалдарын пайдалануға әдістемелік даярлығын қалыптастыру моделі

қалыптастыруға студент тұлғасының бағытталуы, оның жоғары мектеп ерекшелігене сәйкестендірілуі, жене аталған сапаны қалыптастыруда мақсат-

тың айқындылығы мен нақтылығын, дәлдігін ұстану қажеттігін сезінуі.

Мазмұндық компонентке болашақ туризм мамандарының жалпы кәсіби даярлығы мен пәндік әдіснамалық дайындығының деңгейі, экскурсия мамандығы бойынша кәсіби білімі, біліктілігі, кәсіби құзіреттілігі .

Этнопедагогика материалдарын экскурсия үдерісінде туризм субъектілірін

этнографиялық тұрғыда білім беру мен тәрбиеге пайдалануға даярлығындағы этнопедагогикалық біртұтас білім жүйесі, күрделі экскурсиялық үдерістің заңдылықтары мен қозғаушы күштерінің жалпы теориялық білім негіздерімен қарулануы.

Іс-әрекеттік компонент болашақ туризм мамандарының өзінің кәсіби іс-әрекетін инновациялық тұрғыда меңгере алуы мен міндетін анықтай алуы, мұнда біз коғамның саяси, экономикалық, әлеуметтік және туризм саласының жылсайынғы маусымдық, күнделікті сұранысына байланысты экскурсия үдерісінің құрылымдық, мазмұндық сипатын кәсіби іс-әрекетінде дер кезінде өзгертіп пайдалана алуын айтамыз, себебі туризм саласының басқада халық шарушылық салаларынан өзгешелігі ол «лакмус қағазы сияқты» дұние жүзіндегі және өз еліміздегі кез келген қоғамдық өзгерістерге жылдам тәуелді болып қалады. Сондай-ақ инновациялық тәсіл ретінде этнопедагогикалық материалдарды пайдалануға арнайы бағытталған тақырыптар мен қатар кезкелген экскурсия үдерісінде этнопедагогика материалдарын тиімді пайдалана алуды жүзеге асыра алуымен өлшенеді.


Рефлексивтік компонент. Экскурсия үдерісінде этнопедагогика материалдарын тәрбиелік мақсатта пайдалану барысында және оның нәтижесінде өзінің кәсіби теориялық, әдістемелік даярылық денгейіне сыни көзқараста баға бере білу, рефлексивтік қабілеттілікті дамыту, өзін-өзі реттеу тәсілдерін меңгеру, өзін-өзі кәсіби қалыптастыру мен өзін-өзі білдіруді қамтамасыз ету.

Сонымен, болашақ туризм мамандарының экскурсия үдерісінде туризм субъектілерін ұлттық нашында тәрбиелуде этнопедагогика материалдарын тиімді пайдалануға әдістемелік даярлығы: мотивациялық құндылықтарды; мазмұндық, іс-әрекеттілік және рефлексивтік сияқты көрсеткіштерді қамтиды. Осы аталған көрсеткіштердің әсерінен кәсіби білім, іскерлік, дағды, іс-әрекет, игеру, нәтижелері құралады.

Модельдің негізінде біз әртүрлі өлшемдер мен көрсеткіштерді сипаттайтын деңгейлерді (төмен, орташа, жеткілікті, жоғары) анықтадық(1-кесте).

Төмен деңгей: кәсіби іс-әрекетінде пайдаланылатын жалпы экскурсия үдерісінің технологиясын, экскурсияның технологиялық картасын өздігінен даярлауға және оны тақырыпқа байланысты өңдеп, қажетті өзгерістерді енгізіп қолдануға талпынысы жеткіліксіз. Инновациялық кәсіби іс-әрекетке, яғни экскурсия үдерісінде туризм субъектіліріне «Мәдени мұра» объектілерінің негізінде ұлттық тұрғыда білім беру, тәрбиелу,

1-кесте - Болашақ туризм мамандарының экскурсия үдерісінде қазақ этнопедагогикасы материалдарын пайдалануға әдістемелік даярлықтарының қалыптасуының өлшемдері мен көрсеткіштері


Компоненттер

Өлшемдер

Көрсеткіштер


Мотивациялық

- Өзінің кәсіби шеберлігін экскурсия үдерісінде этнопедагогикалық материалдарды пайдалануға талпынуы;


- экскурсия үдерісінде тәрбиелік мақсатта этнопедагогика материалдарын тиімді пайдалануға кәсіби қызығушылық таныту.


- Кәсіби жеке біліктілік деңгейін көтеруге бағыттылығы;

- экскурсия үдерісінде этнопедагогика материалдарын пайдалану бойынша инновациялық кәсіби іс-әрекетке ұмтылуы;

- этнопедагогика материалдары пайдаланылатын этноэкскурсиялардың технологиялық үдерісін, картасын модельдеу туралы мотивтер;

- экскурсия үдерісінде этнопедагогика материалдарын пайдалануға ұмтылуы.Мазмұндық

- Этнопедагогикалық материалдар пайдаланылатын экскурсиялардың технологиясы бойынша сауаттылығы;

- экскурсия үдерісінде тәрбие беру мақсатында пайдаланылатын этнопедагогикалық білімдер жүйесі;

- экскурсия үдерісі туралы теориялық, әдістемелік білімдер жүйесі.- Педагогикалық іс-әрекет теориясының кәсіби біліктілік тұрғысындағы негіздерін білуі;

- барлық мүмкіндіктерді ескере отырып, экскурсия үдерісіндегі іс-әрекеттің көбіне нәтижелі болғандығын сезінуі;

- этнопедагогикалық материалдар пайдаланылатын экскурсиялардың технологиялық үдерісін, картасын модельдеуді түсінуі;

- арнайы пән сабақтарында тәрбие мақсатында экскурсия үдерісінде этнопедагогика материалдарын пайдалану керектігін түсіне білуі.Іс-әрекеттік

- Өзінің кәсіби іс-әрекетін инновациялық тұрғыда меңгеру;

- экскурсия үдерісінде тәрбие мақсатында этнопедагогика материалдарын тиімді пайдалану іскерлігі;

- Экскурсия үдерісінде этнопедагогика материалдарын тиімді пайдалану кәсіби іс-әрекетін инновациялық тұрғыда шеше алуы;

- этноэкскурсияның технологиялық картасын модельдеуді меңгеру;


- экскурсия үдеріесін компьютерлік модельдеуді игеруі;

- экскурсия үдерісінде пайдаланылатын мультимедиялы технологияларды қолдана алуы;

- пән сабақтарында экскурсияның технологиялық картасын, маршруттарын құрастыруда компьютерлік модельдеуді қолдану мүмкіншілігін меңгеруі


1-ші кестенің жалғасы

Рефлексивтік

- Экскурсия үдерісінде өзінің педагогикалық кәсіби іс-әрекетін ұйымдастыруда этнопедагогикалық материалдарды пайдалана білуіне өзіндік сыни көзқарасы.


- Экскурсия үдерісінде ұлттық тәрбиелік мақсатта пайдаланылатын этнопедагогикалық объектілердің мазмұндық сипатын кәсіби тұрғыда бағалай алуы;

- экскурсия үдерісінде пайдаланылатын этнопедагогикалық материалдардың ұлттық тәрбиедегі мақсат-міндеттерін сапалық бағалауды жетік меңгеруі;

- экскурсия үдерісінде этнопедагогика материалдарын тәрбие беру мақсаттарында тиімді пайдалана білу іскерліктері мен дағдыларын оңтайлы қолдануы.<< предыдущая страница   следующая страница >>