reforef.ru 1
ACTIV абоненттеріне арналған


«Актив Фест Орал» НАУҚАНЫН ӨТКІЗУ ЕРЕЖЕСІ


НАУҚАНДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ:
«Лисовая» ЖК, «Соточка» ЖШС, «PIMO Қазақстан» ЖШС

НАУҚАННЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ:
2011 жылдың 28-наурызынан 2011 жылдың 15-сәуіріне дейін

НАУҚАННЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ АУМАҒЫ:

Орал қ., БҚО

АНЫҚТАМАЛАР:

Оператор – «GSM (Джи Эс Эм) Қазақстан ААҚ «Қазақтелеком»» ЖШС

Қатысушы: Науқанға оған қатыстырылмайтын Ұйымдастырушы және Оператор қызметкерлері, олардың еншілес тұлғалары, жергілікті өкілдіктер, сондай-ақ дистрибьюторлар/дилерлер, жарнамалық агенттіктер мен басқа да Науқанға қатысы бар немесе оны өткізуге қатысатын агенттіктер, сондай-ақ жоғарыда аталған тұлғалардың жақын туыстарын қоспағанда Қазақстан Республикасының 18 жасқа толған, Науқан аумағында тұратын немесе осында уақытша келген азаматтары – Науқанға қатысу межелеріне жауап беретін барлық жеке тұлғалар қатыстырылады.

НАУҚАН ТӘРТІБІ

Концертке шақыру билетін Қатысушының төмендегі шарттардың бірін орындағаннан кейін Науқанға қатысатын Kcell Express кеңселерінде немесе бірден концертті өткізу орнында Ұйымдастырушы өкілдерінен алуға болады:


  1. Қатысушының Науқанға қатысатын Kcell Express кеңселерінен немесе Ұйымдастырушы өкілдерінен концертті өткізу орындарында 400 бірлікті Activ бастапқы топтамасын сатып алуы мен іске қосуы.

  2. Қатысушы – ағымдағы Activ абонентінің Науқанға қатысатын Kcell Express кеңселерінде немесе Ұйымдастырушы өкілдерінен концертті өткізу орындарында теңгерімін 1000 бірлікке немесе одан астам сомаға толтыруы.

Науқан Орал қаласындағы төмендегі Kcell Express кеңселеріне таралады:

Ұйымдастырушылардың атаулары


Мекенжайы

Телефон

Лисовая ЖК

Мәметова көш. 98

+7 (7112) 542-241

Соточка ЖШС

Құрмағазы көш. 163

+7 (7112) 541-760

Соточка ЖШС

Евразия даңғ.102

+7 (7112) 539-550

Пима Қазақстан ЖШС

Достық даңғ. 184/1

+7 (7112) 512-993

Концертке билет беру негізі шарттардың бірінің орындалуын растайтын фискалды чек түпнұсқасының болуы, сондай-ақ сатып алынған бастапқы топтаманың іске қосылуы болып табылады. Билетті фискалды чек көшірмесін алғаннан кейін Kcell Express операторы береді.

Концерт 2011 жылдың 11-сәуірінде Орал қаласындағы Евразия даңғылы 236 мекенжайында орналасқан Мұз сарайында жергілікті уақыт бойынша 19:00 - 21:00 аралығында өтеді.

Концертті ұйымдастырушы ЖК Иванова Н.А.: +7 (7112) 22-95-20; +7 702 5000602

САЛЫҚТАР:

Ұйымдастырушы Қазақстан Республикасының ағымдағы заңнамасына сәйкес табыс салығын төлеуге жауапты болады.

Осы құжатта ескерілмеген, Қатысушылардың жүлделерді алуға байланысты пайда болуы мүмкін басқа барлық төлемдердің барлығын Науқан жүлдесін/жүлделерін алатын Науқанға Қатысушылардың өздері төлейді.

ЖҮЛДЕЛЕРДІ ОЛАРДЫҢ ҚҰНЫНЫҢ АҚШАЛАЙ БАЛАМАСЫМЕН АЛМАСТЫРУ МҮМКІНДІГІ:
Осы Науқан шеңберінде жүлделерді ақшалай баламамен алмастыру ескерілмеген.

ЖАУАПКЕРШІЛІК:

Ұйымдастырушы өкілетті мемлекеттік органдарды қосқанда үшінші тұлғалар алдында бар жауапкершілікке ие болады және операторды осы Науқанға қатысты барлық және кез келген шағымдардан қорғауға және арашалауға міндеттеледі.


Ұйымдастырушы да, Оператор да концертті ұйымдастыру мен өткізуге жауапты болмайды, концертті өткізуге қатысты барлық шағымдар жеке кәсіпкер Н.А. Ивановаға +7 (7112) 22-95-20 телефоны арқылы бағытталуы тиіс.

Анықтама телефоны: 3030, +7 (727) 258-80-00, +7 (7112) 22-95-20

НАУҚАНҒА ҚАТЫСА ОТЫРЫП, СІЗ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ОСЫ ЕРЕЖЕМЕН КЕЛІСЕСІЗ. БАРЛЫҚТАРЫҢЫЗҒА СӘТТІЛІК ТІЛЕЙМІЗ!

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Актив Фест Уральск»

для абонентов ACTIV


ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ:
ИП «Лисовая», ТОО «Соточка» , ТОО «PIMO Казахстан»

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ АКЦИИ:
С 28 марта по 15 апреля 2011 года

ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ АКЦИИ:

Г. Уральск, ЗКО

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Оператор – ТОО GSM (Джи Эс Эм) Kazakhstan ОАО Казахтелеком

Участник: К участию в Акции допускаются все физические лица – граждане Республики Казахстан, достигшие 18 лет, проживающие и/или временно находящиеся на территории действия Акции за исключением сотрудников Организатора и Оператора, их аффилированных лиц, местных представительств, а также дистрибьюторов/дилеров, рекламных агентств и иных агентств, связанных с Акцией или участвующих в проведении Акции, а также близких родственников всех вышеперечисленных лиц, не допускаемых к участию в Акции.

МЕХАНИКА АКЦИИ

Пригласительный билет на концерт выдается в офисах Kcell Express, участвующих в Акции, либо представителями Организаторов в месте проведения концерта, незамедлительно после выполнения Участником одного из следующих условий:

  1. Приобретение и активация Участником стартового пакета Activ СП 400 в офисах Kcell Express, участвующих в Акции либо у представителя Организаторов в месте проведения концерта.


  2. Пополнение Участником – существующим абонентом Актив баланса своего лицевого счета на сумму 1 000 единиц или более в офисах Kcell Express, участвующих в Акции либо у представителя Организаторов в месте проведения концерта.

Акция распространяется на следующие офисы Kcell Express в г. Уральск:

Наименование Организаторов

Адрес

Телефон

ИП Лисовая

Ул. Маметова 98

+7 (7112) 542-241

ТОО Соточка

Ул. Курмангазы 163

+7 (7112) 541-760

ТОО Соточка

пр. Евразия 102

+7 (7112) 539-550

ТОО Пима Казахстан

пр. Достык 184/1

+7 (7112) 512-993

Основанием для выдачи билета на концерт является оригинал фискального чека, доказывающий выполнение одного из условий, а также активация приобретенного стартового пакета. Билет выдается оператором Kcell Express после снятия копии с фискального чека.

Концерт будет проходить 16-ого апреля 2011 в Ледовом дворце города Уральск по адресу пр. Евразия, 236 c 19:00 до 21:00 местному времени.

Организатор концерта ИП Иванова Н.А.: +7 (7112) 22-95-20; +7 702 5000602

НАЛОГИ:

Организатор несет ответственность за уплату подоходного налога, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

Все иные платежи, не оговоренные в данном документе, которые могут возникнуть в связи с получением Участниками Акции призов, должны оплачиваться самостоятельно Участниками Акции, получающими приз/призы Акции.


ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ ПРИЗОВ ДЕНЕЖНЫМ ЭКВИВАЛЕНТОМ ИХ СТОИМОСТИ:
Замена призов в рамках настоящей Акции денежным эквивалентом не предусмотрена.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Организатор самостоятельно несет всю ответственность за проведение Акции перед третьими лицами, включая уполномоченные государственные органы и обязуется защитить и оградить Оператора от всех и любых претензий, связанных с данной Акцией.

Ни Организатор, ни Оператор не несут ответственности за проведение и организацию концерта, все вопросы и претензии, относящиеся к концерту должны направляться к ИП Иванова Н.А. по телефону +7 (7112) 22-95-20

Телефон для справок: 3030, +7 (727) 258-80-00, +7 (7112) 22-95-20

УЧАСТВУЯ В АКЦИИ, ВЫ АВТОМАТИЧЕСКИ СОГЛАШАЕТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ.

УДАЧИ ВСЕМ!